Наредби на Общински съвет

Дата на публикуване: 06.11.2018 11:55

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй с изменения и допълнения от 21.01.2019 г.

 


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №2 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 332 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.


Отменена с Решение № 117 по Протокол № 9/29.04.2020 г. 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с измeнения и допълнения от 05.09.2017 г.
 
 

НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 26.05.2020г.
 
 

НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ pdfНаредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от 19.12.2019г.


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


pdfНаредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

 


 НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на община Козлодуй с изм. и доп. от 12.12.2018 г.

 


НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


pdfНаредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 18.10.2017 г.

 


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №9 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 333 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)


pdfНаредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г. с изменения от 05.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 

НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


pdfНаредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018г.

 


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


pdfНаредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 28.01.2021 г.

 


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  pdf Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от 13.08.2019г. 


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №15 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.

 


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. с изменения и допълнения от 05.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г. с изменения и допълнения от м. Април 2017 г.

 


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.

 


НАРЕДБА №19 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ГРАЖДАНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №19 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.

 


НАРЕДБА №20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА ОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ОТРЕДЕНИ ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН ЗА ЖИЛИЩНО ИЛИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №20 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.

 


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г., изм. и доп. с реш. № 693 по прот. № 69 от 26.09.2019 г.

 


НАРЕДБА №22 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №22 на Обшински съвет Козлодуй от м. Декември 2016г.

 


НАРЕДБА №23 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ КЛАС В


pdfНаредба №23 на Общиснки съвет Козлодуй от м.Декември 2017г.


НАРЕДБА № 24 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 

 


НАРЕДБА № 25 ЗА ИМЕНУВАНЕ/ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба № 25 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.


НАРЕДБА № 26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙpdf
Наредба № 26 на Общински съвет за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй в сила от 14.05.2020 г.


НАРЕДБА № 27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба № 27 на Общински съвет за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй в сила от 24.12.2020 г.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ПРОТОКОЛ № 48от 19.04.2011година

 

Решение

580 

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, за Проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй",

Решение

581 

Общински съвет Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект пред Фонд „Социално подпомагане” и да осигури собствени финансови средства, минимум 10% от общия бюджет на проекта.

Решение

582 

Общински съвет Козлодуй Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй за 2011г.

Решение

583 

Общински съвет Козлодуй приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г.

Решение

584 

Общински съвет Козлодуй приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 година.

Решение

585 

Общински съвет Козлодуй приема изменения и допълнения на преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй:

Решение

586 

Общински съвет Козлодуй дава съгласие за обособяване на гробищен парк в имоти № 431002 с площ 17,940дка и № 431003 с площ 7,507дка, с начин на трайно ползване “Стопански двор“ в землището на с.Гложене, община Козлодуй, след придобиване на собствеността върху същите.

Решение

587 

Общински съвет Козлодуй определи максимална дневна цена за един километър пробег – 0.90 лв./км. (деветдесет стотинки) и максимална нощна цена за един километър пробег – 1.00 лв./км. (един лев) за автомобили, имащи издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на община Козлодуй.

Решение

588 

Общински съвет Козлодуй приема Отчет за 2010 година на Общинската програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 година на община Козлодуй.

Решение

589 

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй г-н Румен Василев Маноев да представлява Общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев“ АД, гр.Враца за 2010 година.

Решение

590 

Общински съвет Козлодуй дава съгласие, да се актуализира приетия с Решение №579 от Протокол №47/05.04.2011г. бюджет на Община Козлодуй за 2011г. със сумата от 1 456 /хиляда четиристотин петдесет и шест /лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината

Решение

591 

Общински съвет Козлодуй приема Счетоводен баланс и Отчет за дейността на МБАЛ Св. Иван РилскиЕООД гр.Козлодуй за 2010 година.

Решение

592 

Общински съвет Козлодуй приема годишен отчет и баланс на “Аптечно дело” ЕООД гр.Козлодуй към 31.12.2010г.

Решение

593 

Общински съвет Козлодуй отлага приемането на Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства за 2010 година на всички читалища в общината. 

Решение

№ 594 

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 300,00лв. на Огнян Цветанов Вашков, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

595 

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 4 000,00 лв. на Красимир Стоянов Върбанов, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

596 

Общински съвет Козлодуй не прие Молба – предложение от Спортен инициативен комитет относно: Преименуване на Спортна зала Христо Ботев на Спортна зала Симеон Димитров/Монката/.

Решение

597 

Общински съвет Козлодуй предлага на Спортния инициативен комитет да намери подходяща форма, съобразно Наредба № 15 на ОбС за символиката и отличията на община Козлодуй за обществено признаване заслугите на Симеон Димитров/Монката/, за развитие на спорта в община Козлодуй.. 

Решение

598 

Общински съвет Козлодуй  дава съгласие остатъкът от кредитната линия, по Рамково споразумение № 300/09.11.2009г. с Коорпоративна Търговска Банка, да се използва конкретно за целите на Оперативна програма Околна среда 2007-2013г., с оглед покриване на собствен принос и осигуряване на достатъчно налични финансови средства за извършване на разплащания, във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” DIR-51011116-4-26, преди те да бъдат възстановени по ОПОС, както и, че навременно ще бъде осигурявано финансиране за първоначалните разходи за цялата продължителност на проекта. 

 

ПРОТОКОЛ № 49от 27.04.2011година

 

Решение

599 

Общински съвет Козлодуй освобождава като управител и прекратява по взаимно съгласие договор за управление № 1/17.07.2009 г., сключен между Община Козлодуй и Елка Руменова Бълова-Масленска – Управител на „Аптечно дело” ЕООД гр. Козлодуй, считано от 28.04.2011 г.

 

 

 


Наименование Брой тегления
Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменения и допълнения от 25.02.2021 г. 286 Изтегли
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 28.01.2021 г. 905 Изтегли
Наредба № 27 на Общински съвет за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй в сила от 24.12.2020 г. 972 Изтегли
 1. Наредби на Общински съвет - Текуща страница
 2. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 3. Архив на Правилници на Общински съвет
 4. Правилници на Общински съвет
 5. Поименен състав и контакти
 6. Архив на Наредби на Общински съвет
 7. Комисия по ЗПКОНПИ
 8. Състави на Постоянните комисии
 9. Програма за дейността на Общински съвет
 10. Материали за предстоящо заседание
 11. Структура
 12. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 13. Етичен кодекс
 14. Проекти на нормативни актове
 15. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 16. Решение 0017 до 0032
 17. Начало
 18. Решение №409 до №424
 19. Решение №454 до №464
 20. Решение №537 до №550
 21. Начало
 22. Начало
 23. Решение 0274 до 0282
 24. Решение 0304 до 0323
 25. Решение 0366 до 0380
 26. Решение 0453
 27. Решение 0485
 28. Решение 0524 до 0542
 29. Решение 580 до 599
 30. Решение 580 до 599
 31. ПРОТОКОЛ №1
 32. ПРОТОКОЛ №6
 33. ПРОТОКОЛ №11
 34. ПРОТОКОЛ №16
 35. ПРОТОКОЛ №21
 36. ПРОТОКОЛ №26
 37. ПРОТОКОЛ №31
 38. ПРОТОКОЛ №36
 39. ПРОТОКОЛ №41
 40. ПРОТОКОЛ №46
 41. ПРОТОКОЛ №51
 42. Решение №1 до №99
 43. Решение №100 до №127
 44. Решение №128 до №132
 45. Решение №134 до №141
 46. Решение №142 до №159
 47. Решение №160 до №174
 48. Решение №175 до №191
 49. Решение №192 до №232
 50. Решение № 233 до № 252
 51. Решение № 253 до № 267
 52. Решение № 268 до № 269
 53. Решение №270 до №292
 54. ПРОТОКОЛ № 1
 55. ПРОТОКОЛ № 32
 56. Начало
 57. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 58. Мандат 2015 - 2019
 59. Предстоящо
 60. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 61. Нормативни актове
 62. test
 63. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 64. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 65. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 66. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 67. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 68. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 69. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 70. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 71. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 72. Актове
 73. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 74. Протокол № 2/24.11.2015г.
 75. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 76. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 77. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 78. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 79. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 80. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 81. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 82. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 83. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 84. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 85. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 86. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 87. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 88. Протокол № 42 /05.12.2017
 89. Протокол № 67/13.08.2019
 90. Протокол № 19/27.09.2016г.
 91. Протокол № 68/12.09.2019г.
 92. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 93. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 94. Протокол № 21/08.11.2016г.
 95. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 96. Функции
 97. Протокол №44/11.01.2018г.
 98. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 99. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 100. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 101. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 102. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 103. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 104. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 105. Протокол № 22/17.11.2016г.
 106. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 107. Структура и контакти
 108. ПРОТОКОЛ № 42
 109. ПРОТОКОЛ № 47
 110. ПРОТОКОЛ № 52
 111. Решение 0141А до 0143
 112. Решение 0186 до 0187
 113. Протокол № 3/10.12.2015г.
 114. Протокол № 4/04.01.2016г.
 115. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 116. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 117. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 118. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 119. Протокол № 9/07.03.2016г.
 120. Протокол № 10/31.03.2016г.
 121. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 122. Протокол № 11/18.04.2016г.
 123. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 124. Протокол № 13/25.06.2016г.
 125. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 126. Протокол № 70/15.10.2019г.
 127. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 128. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 129. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 130. Протокол № 66/24.06.2019г.
 131. ПРОТОКОЛ № 21
 132. ПРОТОКОЛ № 22
 133. ПРОТОКОЛ № 23
 134. ПРОТОКОЛ № 24
 135. ПРОТОКОЛ № 25
 136. ПРОТОКОЛ № 26
 137. ПРОТОКОЛ № 27
 138. ПРОТОКОЛ № 28
 139. ПРОТОКОЛ № 29
 140. ПРОТОКОЛ № 30
 141. ПРОТОКОЛ № 31
 142. ПРОТОКОЛ № 32
 143. ПРОТОКОЛ № 33
 144. ПРОТОКОЛ № 34
 145. ПРОТОКОЛ № 35
 146. ПРОТОКОЛ № 36
 147. ПРОТОКОЛ № 37
 148. ПРОТОКОЛ №4
 149. ПРОТОКОЛ №5
 150. ПРОТОКОЛ №6
 151. ПРОТОКОЛ №7
 152. ПРОТОКОЛ №8
 153. ПРОТОКОЛ №9
 154. ПРОТОКОЛ №10
 155. ПРОТОКОЛ №11
 156. ПРОТОКОЛ №12
 157. ПРОТОКОЛ №13
 158. ПРОТОКОЛ №14
 159. ПРОТОКОЛ №15
 160. ПРОТОКОЛ №16
 161. ПРОТОКОЛ №17
 162. Решение №196 до №206
 163. Решение №207 до №221
 164. Решение №222 до №238
 165. Решение №239 до №253
 166. Решение №254 до №262
 167. Решение №263 до №272
 168. Решение №273 до №283
 169. Решение №284 до №298
 170. Решение №299 до №302
 171. Решение №303 до №313
 172. Решение №314 до №316
 173. Решение №317 до №326
 174. Решение №327
 175. Решение №328
 176. Решение №329 до №346
 177. Решение №347 до №363
 178. Решение №58 до №73
 179. Решение №74 до №94
 180. Решение №95 до №113
 181. Решение №114
 182. Решение №115
 183. Решение №115 до №130
 184. Решение №131 до №151
 185. Решение №152 до №162
 186. Решения на общински съвет
 187. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 188. Решения на общински съвет 2007-2011
 189. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 190. Протокол № 65/30.05.2019г.
 191. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 192. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 193. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 194. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 195. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 196. Мандат 2007 - 2011
 197. Мандат 2011 - 2015
 198. Решения на общински съвет 2016
 199. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 200. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 201. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 202. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 203. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи