Архив на Наредби на Общински съвет

Дата на публикуване: 06.11.2018 11:30

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Община Козлодуй, приета с реш. № 485 по прот. № 53 от 05.07.2018 г., в сила от 16.07.2018 г.
Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 279 по прот. № 29/30.03.2017 г. на Общински съвет

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 51 по прот. № 5/07.01.2016 г. на Общински съвет - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения от 10 Декември 2015 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2002 г.- отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения от 15 Декември 2008г. - отменена

 


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №2 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2011 г. - отменена

 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй с изм. и доп. с решение № 334 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. изм. с решение № 175 по протокол № 20/27.10.2016 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.01.2012г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

 


НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 28.11.2019г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 16.05.2019г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 05.07.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 22.04.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 18.10.2017г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй от м. Октомври 2017г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Март 2017 г.Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Юни 2014 г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Октомври 2012

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. - приложения

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - изменения в приложенията

 


НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от м.Август 2019г.
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. ноември 2013г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г
 

Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2009г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г.

 Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от 22.04.2018 г. - отменена


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2005г .
Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г.

 


 НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй от м. декември 2005 г. с изменения и допълнения от 26.10.2018 г.
Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018 г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2015г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г.

 


НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2001 г.

Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

 


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №9 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2001 г. - отменена

 


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)


Наредба за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет Козлодуй с изм. с решение № 338 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - отменена

 


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменения и допълнения от 10.12.2020 г.
Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменение от 30.12.2019 г.

Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменение от 26.10.2018 г.
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от
м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31.05.2018г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 05.09.2017г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 336 и № 337 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31 Май 2017г. 

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения от 10 Декември 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Юни 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Декември 2013г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Февруари 2013 г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Декември 2012 г. 
Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г.
НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. - в сила от 11.03.2014 г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г.

 


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25.06.2020 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.12.2019 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.01.2019 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.10.2017 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с допълнения от м. Септември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 17 Декември 2013 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 28 Декември 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31 Януари 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25 Януари 2011 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 21 Януари 2009 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 13 Януари 2010 г.

 


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012 г.  - отменена


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №15 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - отменена


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 335 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

 


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г.

Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2009 г. - отменена

 


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г.


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 Наредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г. 


 1. Архив на Наредби на Общински съвет - Текуща страница
 2. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 3. Архив на Правилници на Общински съвет
 4. Правилници на Общински съвет
 5. Поименен състав и контакти
 6. Наредби на Общински съвет
 7. Комисия по ЗПКОНПИ
 8. Състави на Постоянните комисии
 9. Програма за дейността на Общински съвет
 10. Материали за предстоящо заседание
 11. Структура
 12. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 13. Етичен кодекс
 14. Проекти на нормативни актове
 15. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 16. Решение 0017 до 0032
 17. Начало
 18. Решение №409 до №424
 19. Решение №454 до №464
 20. Решение №537 до №550
 21. Начало
 22. Начало
 23. Решение 0274 до 0282
 24. Решение 0304 до 0323
 25. Решение 0366 до 0380
 26. Решение 0453
 27. Решение 0485
 28. Решение 0524 до 0542
 29. Решение 580 до 599
 30. Решение 580 до 599
 31. ПРОТОКОЛ №1
 32. ПРОТОКОЛ №6
 33. ПРОТОКОЛ №11
 34. ПРОТОКОЛ №16
 35. ПРОТОКОЛ №21
 36. ПРОТОКОЛ №26
 37. ПРОТОКОЛ №31
 38. ПРОТОКОЛ №36
 39. ПРОТОКОЛ №41
 40. ПРОТОКОЛ №46
 41. ПРОТОКОЛ №51
 42. Решение №1 до №99
 43. Решение №100 до №127
 44. Решение №128 до №132
 45. Решение №134 до №141
 46. Решение №142 до №159
 47. Решение №160 до №174
 48. Решение №175 до №191
 49. Решение №192 до №232
 50. Решение № 233 до № 252
 51. Решение № 253 до № 267
 52. Решение № 268 до № 269
 53. Решение №270 до №292
 54. ПРОТОКОЛ № 1
 55. ПРОТОКОЛ № 32
 56. Начало
 57. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 58. Мандат 2015 - 2019
 59. Предстоящо
 60. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 61. Нормативни актове
 62. test
 63. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 64. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 65. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 66. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 67. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 68. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 69. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 70. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 71. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 72. Актове
 73. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 74. Протокол № 2/24.11.2015г.
 75. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 76. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 77. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 78. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 79. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 80. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 81. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 82. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 83. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 84. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 85. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 86. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 87. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 88. Протокол № 42 /05.12.2017
 89. Протокол № 67/13.08.2019
 90. Протокол № 19/27.09.2016г.
 91. Протокол № 68/12.09.2019г.
 92. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 93. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 94. Протокол № 21/08.11.2016г.
 95. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 96. Функции
 97. Протокол №44/11.01.2018г.
 98. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 99. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 100. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 101. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 102. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 103. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 104. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 105. Протокол № 22/17.11.2016г.
 106. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 107. Структура и контакти
 108. ПРОТОКОЛ № 42
 109. ПРОТОКОЛ № 47
 110. ПРОТОКОЛ № 52
 111. Решение 0141А до 0143
 112. Решение 0186 до 0187
 113. Протокол № 3/10.12.2015г.
 114. Протокол № 4/04.01.2016г.
 115. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 116. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 117. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 118. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 119. Протокол № 9/07.03.2016г.
 120. Протокол № 10/31.03.2016г.
 121. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 122. Протокол № 11/18.04.2016г.
 123. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 124. Протокол № 13/25.06.2016г.
 125. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 126. Протокол № 70/15.10.2019г.
 127. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 128. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 129. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 130. Протокол № 66/24.06.2019г.
 131. ПРОТОКОЛ № 21
 132. ПРОТОКОЛ № 22
 133. ПРОТОКОЛ № 23
 134. ПРОТОКОЛ № 24
 135. ПРОТОКОЛ № 25
 136. ПРОТОКОЛ № 26
 137. ПРОТОКОЛ № 27
 138. ПРОТОКОЛ № 28
 139. ПРОТОКОЛ № 29
 140. ПРОТОКОЛ № 30
 141. ПРОТОКОЛ № 31
 142. ПРОТОКОЛ № 32
 143. ПРОТОКОЛ № 33
 144. ПРОТОКОЛ № 34
 145. ПРОТОКОЛ № 35
 146. ПРОТОКОЛ № 36
 147. ПРОТОКОЛ № 37
 148. ПРОТОКОЛ №4
 149. ПРОТОКОЛ №5
 150. ПРОТОКОЛ №6
 151. ПРОТОКОЛ №7
 152. ПРОТОКОЛ №8
 153. ПРОТОКОЛ №9
 154. ПРОТОКОЛ №10
 155. ПРОТОКОЛ №11
 156. ПРОТОКОЛ №12
 157. ПРОТОКОЛ №13
 158. ПРОТОКОЛ №14
 159. ПРОТОКОЛ №15
 160. ПРОТОКОЛ №16
 161. ПРОТОКОЛ №17
 162. Решение №196 до №206
 163. Решение №207 до №221
 164. Решение №222 до №238
 165. Решение №239 до №253
 166. Решение №254 до №262
 167. Решение №263 до №272
 168. Решение №273 до №283
 169. Решение №284 до №298
 170. Решение №299 до №302
 171. Решение №303 до №313
 172. Решение №314 до №316
 173. Решение №317 до №326
 174. Решение №327
 175. Решение №328
 176. Решение №329 до №346
 177. Решение №347 до №363
 178. Решение №58 до №73
 179. Решение №74 до №94
 180. Решение №95 до №113
 181. Решение №114
 182. Решение №115
 183. Решение №115 до №130
 184. Решение №131 до №151
 185. Решение №152 до №162
 186. Решения на общински съвет
 187. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 188. Решения на общински съвет 2007-2011
 189. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 190. Протокол № 65/30.05.2019г.
 191. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 192. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 193. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 194. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 195. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 196. Мандат 2007 - 2011
 197. Мандат 2011 - 2015
 198. Решения на общински съвет 2016
 199. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 200. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 201. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 202. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 203. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи