Инвестиционни предложения

Дата на публикуване: 05.12.2018 16:15

 

pdfИнвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7 м. „Гропата”, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор  Андреев управител на „Тита-Консулт” ООД

pdf Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“ възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД

pdf Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци(CO), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца, възложител: “Проенергомонтаж” АД

pdf Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред“ в земл. с. Хърлец, община Козлодуй 

pdf Уведомление за Инвестиционно предложение от фирма „Яйца и птици „ АД ГР. Мизия за изграждане на : „Силозно стопанство за съхранение на фуражни суровини” 

pdf Уведомление за инвестиционно предложение от „Сантекс 12” ЕООД за „ Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор №  77548.63.3 , в местност „Минчуна Черни Гред”, землище на с. Хърлец, общ. Козлодуй в „промишлени и складови дейности” 

pdfИзясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение /ИП/ за „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 отЗакона за подземните богатства, от находище „Джулиница” в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс” ЕООД, с. Бутан.

pdf Уведомление за инвестиционно предложение за ,,Ремонт, възстановяване и обзавеждане на църква ,,Света Троица", находяща се в гр. Козлодуй и благоустрояване на прилежащите части на терена" 

pdf Инвестиционно предложение за „ Преустройство на Машинна зала (МЗ) за временно съхранение на контейнери с радиоактивни материали (РАМ)”, с възложител ДП „Радиоактивни отпадъци”

pdfИнвестиционно уведомление : Закупуване и монтаж на инсинератор  с капацитет 50 кг./час, обем на горивната камера 0,71 куб. м., работещ с дизелово гориво.
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  „Внедряване на мерки по енергиина ефективност на блок 17, ж.к. 3, гр. Козлодуй – пи 37798.512.237 по КК и КР гр. Козлодуй, упи ІV, кв. 264
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  Внедряване на мерки по енергиина ефективност на блок 1А, ж.к. 1, гр. Козлодуй – пи 37798.501.93 по КК и КР гр. Козлодуй, упи VІІ, кв.245
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  Внедряване на мерки по енергиина ефективност на блок 1, ж.к. 2А, гр. Козлодуй – пи 37798.512.273.1 по КК и КР гр. Козлодуй, упи ІІ, кв.248
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  „Внедряване на мерки по енергиина ефективност на блок 39; 40; 41, ж.к. 2, гр. Козлодуй – пи 37798.512.252.1, 37798.512.253.1, 37798.512.297.1,37798.512.38.5, 37798.512.38.6 по КК и КР гр. Козлодуй, упи І, кв.51
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в детска градина” Мир” гр. Козлодуй – пи 37798.501.33 по КК и КР гр. Козлодуй, упи ІV, кв.41
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Козлодуй, Блок 10, Монолитка, Блок 11, ж.к. 1, община Козлодуй”
pdfУведомление за  Инвестиционно предложение   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда – административна сграда на ул. „П. Р. Славейков №8, град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”
pdf Уведомление за  Инвестиционно предложение  „Внедряване на мерки по енергиина ефективност на блок 17, ж.к. 3, гр. Козлодуй – пи 37798.512.237 по КК и КР гр. Козлодуй, упи ІV, кв. 264

pdfИзясняване на обществения интерес за Инвестиционно Предложение (ИП) ЗА „Добив и първична преработка  на строителни материали  - пясък и чакъл, подземни  богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните  богатства, от находище  „Джулиница”, в землището на  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „БУЛМЕКС”ЕООД, с. Бутан. 

pdfУведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Джулиница", в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: "Булмекс" ЕООД, с. Бутан 

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Хан Аспарух" ОТ961-ОТ817, ул. "Митко Палаузов" ОТ309-ОТ916 и улица "ОТ941-ОТ937"
pdf 
Уведомление за инвестиционно предложение от "Делта фуд" ООД за изграждане на "сграда със смесено предназначение: жилищни апартаменти и игрална зала за хазартни игри с автомати и бар".

pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЯКИМ ДЕСПОТОВ" В С. ГЛОЖЕНЕ"

pdfУведомление за инвестиционно предложение с възложител Данаил Муев: „Заведение за обществено хранене – ресторант” 

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца” 

pdfУведомление за инвестиционно предложение от община Козлодуй за изграждане на паркинг в ж.к. 3 - юг кв. 252 до ДГ "Звънче" в гр. Козлодуй

pdfИнвестиционно предложение за "Диагностичен пункт за автомобили" с възложител Марин Петров

pdf Информация по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно ИП: "Водовземане от повърхностен воден обект р. Огоста с цел напояване на земеделски култури" в земл. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител ЗП Любомир Йотов

pdfИнформация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, относно ИП „Изграждане на административна офис-сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения”, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД

pdfИнвестиционно предложение : „Водовземане от повърхностен воден обект р. Огоста с цел напояване на земеделски култури”в земл. с. Гложене , общ. Козлодуй, обл. Враца с възложител : ЗП Любомир Йотов.

pdfУведомление за инвестиционно предложение: Захранване с електроенергия на съоръжения и сгради на „ АЕЦ” „Козлодуй” ЕАД И ДП РАО

pdfУведомление за ИП за „Изграждане на административна офис-сграда с обособени работни помещения – кабинети, конферентна зала и санитарно-битови помещения. Открит паркинг за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, складово стопанство с общо предназначение с административно-битова зона за персонал и техническа зона за съхранение на материали – открит склад, покрит склад. Производствено хале за металообработка и метални конструкции с прилежащи административно-битови помещения, кабинет и съблекални, и санитарно-битови помещения”, в поземлен имот с идент. 77548.175.7, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Монтажи КО” ЕООД, гр. София

pdfПриложение №2 към чл. 6  от Наредбата за ОВОС.  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещи в дружеството"
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение( ИП) от Изпълнителна Агенция за проучване и поддържане на река Дунав- гр. Русе  за „Подобряване на условията на корабоплаване в общия Българо-Румънски участък на р. Дунав”
pdf
 Уведомление за инвестиционно предложение от „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД за изграждане на парк за леки автомобили за работещи в дружеството.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ИАППД за "Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав
pdfОбява за инвестиционно предложение за "Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав

pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от "Дунария" ООД за "Изграждане на 2 броя навеси за селскостопанска техника и инвентар с обща площ 2 250 кв. м."
pdf
„Уведомление от Община Козлодуй за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултифункционални игрища за спорт в кв. 259, гр. Козлодуй”

pdf„Уведомление от Община Козлодуй за инвестиционно предложение за „Изграждане на физкултурен салон в УПИ Х – за училище, кв. 89, гр. Козлодуй”

pdfИнформация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот  № 000138 в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”, с възложител: „Сантекс 12” ЕООД
pdf
Информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на административна сграда и производствено хале с размери 60х15х5м и складова база” в имот № 177008,  земл. С. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Енергомонтаж-МК” ЕООД
pdfУведомление за инвестиционно намерение от „Сантекс 12” ЕООД за „Откриване на нова площадка за временно съхранение на отпадъци с кодове 02 01 03 и 02 01 99”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „Сантекс 12” ЕООД за „Реконструкция на съществуващо водостопанско съоръжение с цел отглеждане на риби в имот № 000138 в землището на с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, с площ: 148.624 дка, местност „През Огоста” (Старото корито на р. Огоста)”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „БУЛМЕКС” ЕООД за „Изграждане на автоматизирана инсталация за вибропресовани бетонови изделия”
pdf
Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕВРОБИЛД” ООД за поставяне на втори „Мобилен бетонов възел М1” гр. Козлодуй в поземлен имот с идентификатор 37798.507.456 по плана на гр. Козлодуй, собственост на „Мост медиа” ЕООД гр. Враца
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Дондуков в гр. Козлодуй”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Емил Зайков и Ивелина Антрова за преустройство и смяна на предназначението на гараж и мазе във фризьорски салон
pdfДопълнение към Уведомление за инвестиционно предложение от „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия за отглеждане на аквакултури в яз. „Аспарухов вал”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на НИМ филиал Радецки – Администрация, град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 82, ПИ с идентификатор 37798.501.6, кв. 41, парцел I”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда – административна сграда, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от: „ Напоителни системи” ЕАД клон Мизия за „Отглеждане на аквакултури”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение „Участие в Евро програма  по Мярка 6:4:1 Развитие на селските райони за закупуване на нова мобилна трошачна машина”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „РАО” за „Преустройство на сградата на Дизел-генераторна станция-1 за целите на извеждане от експлоатация”
pdfУведомление за инвестиционно намерение от „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК" ЕООД за 
Изграждане на административна сграда, производствено хале с размери 60м х 15м х 5м и складова база за необходимите по основната дейност на дружеството резервни части и спомагателни материали"
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята”, поземлен имот КЕ 218 от КВС на с. Хърлец”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Галя Матеева за „Преустройство на сграда в „Център за красота”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Ясен Илиев за „Изграждане на автокомплекс с кафе и офис в собствен мой имот УПИ II – 486, кв. 67, с Бутан, община Козлодуй”
pdf
Решение № ВР-19-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Мост медиа” ЕООД за „Изграждане на кула за далекосъобщения и обслужващи помещения към нея”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Обновяване на централния площад на с. Гложене, общ. Козлодуй”


Наименование Брой тегления
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7 м. „Гропата”, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор Андреев управител на „Тита-Консулт” ООД 0 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7 м. „Гропата”, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор Андреев управител на „Тита-Консулт” ООД"
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“ възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД 5 Изтегли документ с име "Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“ възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД"
Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци(CO), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца, възложител: “Проенергомонтаж” АД 19 Изтегли документ с име "Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци(CO), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца, възложител: “Проенергомонтаж” АД"
Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред“ в земл. с. Хърлец, община Козлодуй 40 Изтегли документ с име "Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот № 063003, местност „Минчуна Черни Гред“ в земл. с. Хърлец, община Козлодуй"
Уведомление за Инвестиционно предложение от фирма „Яйца и птици „ АД ГР. Мизия за изграждане на : „Силозно стопанство за съхранение на фуражни суровини” 70 Изтегли документ с име "Уведомление за Инвестиционно предложение от фирма „Яйца и птици „ АД ГР. Мизия за изграждане на : „Силозно стопанство за съхранение на фуражни суровини”"
Уведомление за инвестиционно предложение от „Сантекс 12” ЕООД за „ Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор № 77548.63.3 , в местност „Минчуна Черни Гред”, землище на с. Хърлец, общ. Козлодуй в „ промишлени и складови дейности” 194 Изтегли документ с име "Уведомление за инвестиционно предложение от „Сантекс 12” ЕООД за „ Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор № 77548.63.3 , в местност „Минчуна Черни Гред”, землище на с. Хърлец, общ. Козлодуй в „ промишлени и складови дейности”"
Изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение /ИП/ за „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 отЗакона за подземните богатства, от находище „Джулиница” в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс” ЕООД, с. Бутан. 278 Изтегли документ с име "Изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение /ИП/ за „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 отЗакона за подземните богатства, от находище „Джулиница” в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Булмекс” ЕООД, с. Бутан."
  1. Инвестиционни предложения - Текуща страница
  2. Строителство

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи