Процедура за ДОИ

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10


В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А
за предоставяне на  достъп до обществена информация

Раздел
 І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация създавана и съхранявана в Община Козлодуй.

(2) За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 2. (1)  Обществена информация, независимо от вида на нейния материален носител, по смисъла на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на община Козлодуй.

(2) Обществената информация е официална и служебна.

т. 1 Официална е информацията, която се съдържа в актовете на община Козлодуй, като орган за местно самоуправление при осъществяване на нейните правомощия.

т. 2 Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на община Козлодуй и нейната администрация.

Чл. 3. (1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, по смисъла на Закона за чужденците в Република България, лицата без гражданство и всички юридически лица.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

Чл. 4. (1) Целта на вътрешните правила е да се удовлетвори конституционното право на  гражданите на Република България да бъде търсена и получавана информация при стриктно съблюдаване на принципите на законност, достъпност и откритост, като се гарантират:

 1. еднакви условия за достъп до обществена информация
 2. достоверност и пълнота на информацията;
 3. законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. защита на личната информация;
 5. сигурността на обществото и държавата.

(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, да застрашава националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 5. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи или нормативни административни актове на община Козлодуй, се осигурява чрез публикуването им на страницата на община Козлодуй в интернет и в информационния бюлетин  ”От и за общината”.

 1. Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на Община Козлодуй след одобрение от Секретаря на Общината.

(2) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на община Козлодуй и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Общината периодично публикува на страницата си в интернет актуална информация, съдържаща:

 1. структура на Община Козлодуй;
 2. адрес, телефонни номера, факс, имейл адрес и работно време на Община Козлодуй;
 3. нормативните актове, свързани с дейността на Община Козлодуй;
 4. описание на услугите, които Община Козлодуй предоставя на потребителите;
 5. актуална информация за дейността на Община Козлодуй и обяви, представляващи интерес за обществеността;
 6. контакти за обратна връзки;


(3) Община Козлодуй изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включващ и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, който също се публикува на община Козлодуй в интернет.

(4) На информационното табло на Община Козлодуй в администрацията и на таблото в Информационния център се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.

(5) При искане на достъп до вече публикувана официална информация на заявителя се посочват изданието, в което тя е публикувана, броят и датата на издаване. Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 е свободен и се осъществява по реда на тези правила.

(6) Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен, в случаите когато исканата информация:

 1. е класифицирана информация, или друга защитена тайна, в случаите предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал.2 от закона за ДОИ
 2. представлява държавна тайна
 3. е информация, отнасяща се до физическите лица и разкриваща тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност – лични данни
 4. засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
 5. представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци
 6. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните шест месеца.

 

Чл. 6. (1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

(2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато:

 1. тя е свързана с оперативната подготовка на актове на община Козлодуй и няма самостоятелно значение;
 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от община Козлодуй, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от общинската администрация.

Чл. 7. Община Козлодуй задължително съобщава информация, която:

 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
 2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
 3. представлява или би представлявала обществен интерес;
 4. следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл. 8. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. преглед на информация – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. устна справка;
 3. копие на материален носител;
 4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3)Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 9. (1) Исканият от заявителя достъп до обществена информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерната й обработка или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на община Козлодуй.


Чл. 10. Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.


Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 11. (1) Достъп до обществена информация се предоставя от Община Козлодуй въз основа на писмено заявление по образец, съгласно приложение № 1 към тези правила, или устно запитване.

(2) Заявлението съдържа информация за:

 1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и седалището му, ако е юридическо лице,
 2. описание на исканата информация;

3, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата  информация;

4, адрес за кореспонденция със заявителя.

(3) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал.2, т.1, 2, и 4, то се оставя без разглеждане.

(4) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е подадено по електронен път на  електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com или по факс;

 1. при подаване на заявлението по електронен път заявителят е длъжен да посочи начина, по който желае да получава изявления от община Козлодуй.
 2. след получаване на заявлението община Козлодуй изпраща на заявителя потвърждение за получаването му.

Чл. 12. (1)  Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на  платежен документ за платени разходи при предоставяне на обществена информация според вида на носителя, определени със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (обнародвана в ДВ бр. 98 от 2011 година.), а именно:

 

 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

 

Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на Община Козлодуй или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

Чл. 13. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация се удостоверява с протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител /Приложение № 2/.

(2) Приема се, че в случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 ЗДОИ срок или когато той не заплати определените разноски, е налице отказ от упражняване на конституционното право на информация.


Раздел ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

Чл. 14. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Козлодуй, се организира от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.

Чл. 15. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от служител в Деловодството на Община Козлодуй.

(2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал. 1 пренасочва заявителя към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

(3) Служителят, предоставил устната справка или изготвил информацията, уведомява служителят по ал. 1 за предоставената информацията, съответно за отказ да се предостави такава.

Чл. 16. (1) Регистърът съдържа: трите имена на заявителя; поисканата информация;  формата, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

(2) Служителят по чл. 14, ал. 1 на всеки три месеца изготвя и представя на секретаря на Община Козлодуй справка за получените устни запитвания.

Чл. 17. (1) Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец съгласно Приложение № 1.

(2) Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в деловодството на Община Козлодуй. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината.

Чл. 18. (1) Писмените заявления се регистрират в специален регистър в деловодството на общината в деня на тяхното получаване.

(2) Всеки заявител получава при необходимост компетентна консултация и помощ при попълването на заявленията.

Чл. 19. (1) При регистрацията на писмените заявления  и устни запитвания се използва самостоятелен клас документа, утвърден от Кмета на Община Козлодуй.

(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.

(3) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод  на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на  регистрираното заявление и датата на постъпване.

Чл. 20. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на секретаря на Община Козлодуй за резолюция.

(2) В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 11, ал. 2,  те се оставят без разглеждане.

Чл. 21. Секретарят резолира заявлението за достъп до служители, от чиято компетентност е исканата информация.

Чл. 22. (1) Служителят по “Връзки с обществеността” е лицето, което отговаря за изготвянето на решение за предоставяне или отказ на исканата информация.

(2) Съгласно резолюцията служителят по ал. 1 предава заявлението лично на служителите, които могат да предоставят информацията и в чиито компетенции е тя.

(3) Експертът “Връзки с обществеността” проследява хода на работата, следи за спазване на законните срокове, подготвя Решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока.

Чл. 23. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни, след датата на регистрирането им.

(2) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, секретарят на общината уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Заявителят има право да уточни исканата информация. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(3( Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

(5) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

Чл. 24. Когато Община Козлодуй не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 25. Когато Община Козлодуй не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено.

Чл. 26 Оригиналната преписка се съхранява в Деловодството на Община Козлодуй. Копие от преписката се съхранява и при експерт “Връзки с обществеността”.

Раздел V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 27. (1)Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от кмета или секретаря на Община Козлодуй в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

(2) Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Чл. 28. (1)В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

(3) Срокът по ал. 1, т. 2  не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Чл. 29. В случаите на неявяване на заявителя или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 30. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал.2, от закона за ДОИ.
 2. достъпът засяга интересите на трето лице то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 31. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(3) Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Враца или пред Върховния административен съд, в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административно-процесуалния кодекс,

 

 

Раздел VІ
Допълнителни разпоредби

§1.По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ и протокол за предоставяне на достъп. Досието се води от служител в деловодството.
§2.След извършване на вписването досието се предава в архива.
§3.(1)Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация и ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите, и измененията влизат в сила от датата им на утвърждаване със заповед № 39/12.01.2016 г. на кмета на община Козлодуй.
§4.Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината. 
§5.Контролът по изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на Община Козлодуй.
§6.Всички служители на Община Козлодуй са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи