Заместник кметове на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 21.11.2018 16:25

Гинка Иванова
ЗАМ. - KMET

Стая - 110

Телефон - (0973) 85 862

Email - gsivanova@kozloduy.bg

Приемен ден -  Сряда - 14:00 ч.
Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837


Георги Кирков
ЗАМ. - KMET

Стая - 201

Телефон - (0973)85 861

Email - gkkirkov@kozloduy.bg

Приемен ден - Вторник - 15:00 ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837  
ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

Чл. 12. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметовете.
(2) Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.
(3) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие, със заповед на кмета на общината.
(4) Заместник-кметовете не са държавни служители.
(5) Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.
(6) Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от кмета на общината или произтичат от нормативни актове в сферите на дейности, за които отговарят и се отчитат пред него за изпълнението им.
(7) Заместник-кметовете ръководят дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет, или заповеди на кмета.
(8) Заместник-кметовете, по компетентност, присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас.
(9) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(10) За дейността си заместник-кметовете отговарят пред кмета на общината.
Чл. 13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета при осъществяване на неговите правомощия в следните области:

 1. устройство на територията;
 2. екология и чистота;
 3. икономическо развитие;
 4. земеделие;
 5. политика на общината по отношение на енергийната ефективност и приложението на възобновяеми енергийни източници, проекти и програми в тези области на дейност;
 6. координират и контролират дейността на дирекция „Устройство на територията”;
 7. координират и контролират дейността на дирекция „Хуманитарни дейности”;
 8. координират и контролират дейността на дирекция „Обществени поръчки и проекти”;
 9. координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”;
 10. координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама".
  (2) заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол при изпълнението на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им компетентност

 1. Заместник кметове на Община Козлодуй - Текуща страница
 2. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 3. Секретар на Община Козлодуй
 4. Етичен кодекс
 5. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 6. Програма и отчети 2015 - 2019
 7. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 8. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 11. Заповеди на кмета на общината
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 14. Кметове на кметства
 15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 16. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 17. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 18. Награди и отличия
 19. Сертификат за кредитен рейтинг
 20. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 21. Анкетна карта
 22. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 24. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 25. Кмет на Община Козлодуй
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи