Комплексни услуги

 Комплексни - административни услуги

Гражданско състояние

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfИскане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfАдресна карта за настоящ адрес

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfЗаявление за настойник/попечител

pdfЗаявление за настойнически съвет

pdfДекларация по чл.158 от Семейния кодекс

pdfДекларация за настойнически съвет

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfЗаявление 1

pdfЗаявление 2

 

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfМолба за установяване наличието на българско гражданство


Комплексни - административни услуги

Местни данъци и такси

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfИскане за издаване на удостоверение за наследници

pdfИскане за издаване на документ

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

pdfПроцедура за изискване и предоставяне на информация за наличие и липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК

docИскане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 


Комплексни - административни услуги

Общински съвет

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfИскане за отпускане на персонална пенсия

pdfДекларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството

pdfИскане за издаване на удостоверение наследници

pdfИскане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

pdfДекларация /за лицата по чл. 7, ал. 2, т. 2 НПОС/


ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

pdfПроцедура

pdfЗаявление-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

 


Комплексни - административни услуги

Общинска собственост

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ ЗА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfДекларация за семейно и материално положение и имотно състояние

pdfЗаявление за картотекиране за общинско жилище

НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfДекларация за семейно и материално положение и имотно състояние

pdfЗаявление за настаняване в общинско жилище


Комплексни - административни услуги

Стопански дейности

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfЗаявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfЗаявление за категоризиране на място за настаняване


 

Комплексни - административни услуги

Технически услуги

 

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ

pdfПроцедура

pdfЗаявление за комплексно административно обслужване

pdfИскане за издаване на удостоверение наследници

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook