Архив на стратегически документи

Дата на публикуване: 13.12.2017 14:31


План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй 2013 - 2020 г. и отчети (RAR)

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй 2013 - 2020 г. и отчети (RAR)

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година

pdf Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година 
pdf Актуализирани приложения на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй

pdfОбщинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2018 – 2020 г.


Общински план за развитие

pdfОбщински план за развитие 2007 - 2013


pdfПлан за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.)


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2013 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г. 


Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.

pdfПрограма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.


Стратегия за управление на общинската собственост

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2016г. – 2019 г.

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2012г. – 2015 г.  


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г

pdfОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. 

 

 


 1. Архив на стратегически документи - Текуща страница
 2. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.
 3. Общински план за развитие
 4. План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.
 5. План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г.
 6. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 7. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 8. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 9. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 10. Стратегии
 11. Правилници
 12. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 13. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 14. Общинска програма за закрила на детето
 15. Планове
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 17. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година
 18. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи