Секретар на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10


Лиляна Рашкова

СЕКРЕТАР

Стая - 109

Телефон - (0973)85 848

Email LGRashkova@kozloduy.bg

 

Приемен ден - Четвъртък - 15:00 ч.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

1. Организира дейността на общинската администрация;

2. Отговаря за условията на работа на служителите и организационно-техническото обезпечаване на дейността им;

3. Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;

4. Отговаря за дейността на звеното по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. Отговаря за публикуването на актовете на кмета на общината;

6. Отговаря за работата със заявленията, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

7. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,  организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

8. Утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия;

9. Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и звената към нея;

10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация съгласно нормативните изисквания;

13. Отговаря за дейностите в администрацията по изпълнение на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, както и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност;

14. Дава разпореждания за изпълнението на решенията на общинския съвет, заповедите на кмета и др.;

15. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на общинската администрация;

16. Ръководи и контролира дейността по прилагане на съвременни информационни, комуникационни и управленски технологии в администрацията на община Козлодуй. Контролира планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване на администрацията;

17. Организира и контролира изпълнението на задачите, свързани със Закона за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местно самоуправление и местна администрация и други дейности, определени в нормативни и поднормативни актове.

18. Изпълнява и други задачи, определени от нормативни актове, или възложени със заповед на кмета на общината;

(4) Изпълнява задълженията на Упълномощен представител на ръководството при прилагане стандартите на ISO 9001-2015 и 14001:2015.

 


 1. Секретар на Община Козлодуй - Текуща страница
 2. Заместник кметове на Община Козлодуй
 3. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 4. Етичен кодекс
 5. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 6. Програма и отчети 2015 - 2019
 7. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 8. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 11. Заповеди на кмета на общината
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 14. Кметове на кметства
 15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 16. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 17. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 18. Награди и отличия
 19. Сертификат за кредитен рейтинг
 20. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 21. Анкетна карта
 22. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 24. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 25. Кмет на Община Козлодуй
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи