Стопански дейности


12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите...

12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите...

12.11.2017
Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения (2088) КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ   Правно основание   чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)чл. 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (Наредбата)чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона...

12.11.2017
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМИ В И ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО РЕДА НА ЗСПЗЗ   Правно основание   чл. 45 от Конституция на Република БългарияАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)   Характеристика   Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се подават сигнали, предложения и жалби, свързани с възстановяване на собствеността...

12.11.2017
Заявление за категоризиране на място за настаняване (2047) КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ   Правно основание   чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)чл. 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (Наредбата)чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма   Характеристика   Настоящата услуга...

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Козлодуй 7 дни Не се таксува
Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията
Удостоверение за регистрация от Закона за храните
Свидетелство за регистрация на фискално устройство
Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация
Други документи

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи