Технически услуги

ТУ-02 Издаване на скица на недвижим и мот, с указан начин на застрояване
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за издаване на скица (виза) за проучване и проектиране в урегулиран поземлен имотИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕПравно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 140 от Закона за устройство на територията...

ТУ-03 Произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на подробен устройствен план
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУППРОИЗНАСЯНЕ ПО ДОПУСКАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Правно основание чл. 134-136 от Закона за устройство на...

ТУ-04 Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти.
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за одобряване (съгласуване) на проектиРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ С ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ИЛИ ЧРЕЗ...

ТУ-05 Издаване на разрешение за строеж по одобрен инвестиционен проект/съгл. 148 от ЗУТ/
12.11.2017
За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за разрешение за строеж ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 148 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)Наредба № 11 на общински съвет за определянето и...

ТУ-06 Разглеждане и одобряване на идеен проект за издаване на разрешение за строеж по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ Правно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 142 от Закона за устройство на...

ТУ-01 Издаване на скица за недвижим имот
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за издаване на скицаИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК)Закон за устройство на територията (ЗУТ)Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Закон за кадастъра и имотния...

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook