Технически услуги


05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на скица

обикновена услуга - 14 дни

 

16 лв.
Документ за собственост
Удостоверение за наследници (при необходимост) бърза услуга - 7 дни 24 лв.
Документ за платена такса експресна услуга - 1 ден 32 лв.

05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на скица (виза) за проучване
и проектиране в урегулиран поземлен имот14 дни

 

20 лв.
Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост (при необходимост)
Документ за съгласие на собствениците в съседните имоти
Скица от действащия кадастрален план
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Документ за платена такса

05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП30 дни

 

50 лв.
100 лв.
Документ за собственост
Допълнителни документи за планове за застрояване на техническа инфраструктура
Предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя)
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Скица от действащия кадастрален план
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти

- когато проектът е придружен с комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите (чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) – 14 дни от внасянето на проекта;

- когато оценката се извършва от експертния съвет на одобряваща администрация (чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) – 1 месец от внасянето на проекта

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, с оценка за съответствие чрез ОЕСУТ се дължи цена:

- за I, II и III категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 2,20 лв./кв.м.;

- за IV и V категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 1,80 лв./кв.м.;

- за VI категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 1,50 лв./кв.м..

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, с доклад за оценка за съответствие се заплаща цена:

- за I, II и III категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 1,50 лв./кв.м.;

- за IV и V категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 1,00 лв./кв.м.;

- за VI категория – 20 лева при всяко внасяне на проекта и 0,50 лв./кв.м.

Документ за собственост
Виза за проектиране
Три екземпляра от инвестиционния проект в обхват и съдържание
разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане
Други документи 
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за разрешение за строеж 

7 дни

- за обекти I, II и III категория – 0,70 лв./кв./м.;

- за ІV и V категория - 0,50 лв./кв.м.;

- за VI категория - 0,40 лв./кв.м.;
- за линейни обекти - 1,50 лв./м. (минимум 50,00 лв.)

Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост 
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права
в съседните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;
Одобрен и валиден инвестиционен проект
Три копия от инвестиционния проект в части
Предварителни договори с експлоатационните дружества
Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда
Други документи 
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти 

- с оценка за съответствие – 14 дни от внасянето на проекта;

- без оценка за съответствие – 1 месец от внасянето на проекта (чл. 144, ал. 3 ЗУТ).

За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект чрез разглеждане на ОЕСУТ се заплаща цена от 50 лева при всяко внасяне на проекта и 50 лева при съгласуване на проекта.

За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект с внесен доклад за оценка за съответствие се заплаща цена от 50 лева при всяко внасяне на проекта и 50 лева при съгласуване на проекта.

Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 38 ал. 3 и 4, чл. 183, чл. 185-188 ЗУТ
Документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права
в съседните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;
Оригинална скица на имота
Три копия от инвестиционния проект в части
Положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 ЗУТ
Предварителни договори с експлоатационните дружества
Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда
Други документи 
Документ за платена такса

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
65% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
36% Complete (success)
Формално :
38% Complete (success)
Грубо :
26% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
45% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи