Технически услуги


05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на скица

обикновена услуга - 14 дни

 

16 лв.
Документ за собственост
Удостоверение за наследници (при необходимост) бърза услуга - 7 дни 24 лв.
Документ за платена такса експресна услуга - 1 ден 32 лв.

05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на скица (виза) за проучване
и проектиране в урегулиран поземлен имот14 дни

 

20 лв.
Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост (при необходимост)
Документ за съгласие на собствениците в съседните имоти
Скица от действащия кадастрален план
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Документ за платена такса

05.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП30 дни

 

20 лв.
Документ за собственост
Допълнителни документи за планове за застрояване на техническа инфраструктура
Предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя)
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Скица от действащия кадастрален план
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти

- когато проектът е придружен с комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите (чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) – 14 дни от внасянето на проекта;

- когато оценката се извършва от експертния съвет на одобряваща администрация (чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) – 1 месец от внасянето на проекта

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, с оценка за съответствие чрез ОЕСУТ се дължи цена:

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лева/м2 – 26 лева при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 53 лева;

- за IV и V категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лева/м2 – 26 лева при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 53 лева;

- за VI категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лева/м2 – 26 лева при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 53 лева.

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, с доклад за оценка за съответствие се заплаща цена:

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лева/м2 – 0,2 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 46 лева;

- за IV и V категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лева/м2 – 0,2 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 46 лева;

- за VI категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лева/м2 – 0,2 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 46 лева.

Документ за собственост
Виза за проектиране
Три екземпляра от инвестиционния проект в обхват и съдържание
разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане
Други документи 
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за разрешение за строеж 

7 дни

- за обекти I, II и III категория – строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко от 660 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 26 лв. за един строеж и 0,065% от стр. стойност на обекта, но не по-малко от 33 лв. за КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива);

- за ІV и V категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко от 530 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 26 лв. за един строеж и 0,065% от стр. стойност на обекта, но не по-малко от 33 лв. за КПИИ;

- за VI категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко от 330 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 26 лв. за един строеж и 0,065% от стр. стойност на обекта, но не по-малко от 33 лв. за КПИИ.

Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост 
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права
в съседните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;
Одобрен и валиден инвестиционен проект
Три копия от инвестиционния проект в части
Предварителни договори с експлоатационните дружества
Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда
Други документи 
Документ за платена такса

04.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти 

- с оценка за съответствие – 14 дни от внасянето на проекта;

- без оценка за съответствие – 1 месец от внасянето на проекта (чл. 144, ал. 3 ЗУТ).

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лева/м2;

- за IV и V категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лева/м2;

- за VI категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лева/м2.

Документ за собственост
Документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 38 ал. 3 и 4, чл. 183, чл. 185-188 ЗУТ
Документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права
в съседните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;
Оригинална скица на имота
Три копия от инвестиционния проект в части
Положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 ЗУТ
Предварителни договори с експлоатационните дружества
Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда
Други документи 
Документ за платена такса

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook