Общинска собственост

ОС-02 Справка по актови книги
12.11.2017
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКА ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй) Характеристика Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОС актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Условията и редът за това следва да са определени в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй. Актовите книги съдържат вписаните с последователни номера актове за общинска собственост за общинските...

ОС-03 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на справка за предявени реституционни претенции  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТПравно основаниеЗакон за възстановяване собствеността върху...

ОС-04 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи общински недвижими имоти
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства касаещи общински недвижими имоти ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА КАСАЕЩИ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Правно основаниечл. 62, ал. 2...

ОС-05 Учредяване право на пристрояване или надстрояване
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за учредяване право на строежУЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ ИЛИ НАДСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Правно основание чл. 37-38 от Закона за общинската собственост (ЗОС)Закон за собствеността...

ОС-06 Издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост
12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на заверено копие ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Правно основаниечл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)Наредба № 4 на...

ОС-01 Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за започване на производство по ликвидиране на съсобственост ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ  Правно основание Граждански процесуален кодекс (ГПК)чл. 2-19, чл. 30-36, чл. 112,...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook