Услуги Местни данъци и такси

МДТУ-01 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)
12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук  При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.   Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот (2396) ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО   Правно основание   Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон...

МДТУ-02 Издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (2071)
12.11.2017
Искане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни  (2071) ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ   Правно основание   Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за декларирани данни.   Процедура по извършване на административната услуга   I. Компетентен органУдостоверението, предмет...

МДТУ-03 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
12.11.2017
  Искане за издаване на документи - удостоверение за дължим данък върху наследството   ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО   Правно основание   Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)   Характеристика С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.Целта на настоящата услуга е да се укажат редът и начинът за издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството.Данъчно задължените субекти подават данъчна декларация по реда на чл. 32 ЗМДТ, за да може да бъде определена основата за данъчно облагане, както и следващия от нея размер на...

МДТУ-04 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства (2131)
12.11.2017
  Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху превозните средства   (2131) ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА   Правно основание   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)   Характеристика   Размера на данъка се определя от служител на общинска администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства с изключение на случаите изброени в чл.54,ал.3, т.1,2,314 и 5 от Закона за местните данъци и такси. В изброените случаи собствениците декларират пред общината по постоянен адрес притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху превозните средства....

МДТУ-05 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
12.11.2017
Искане за издаване на документи   ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК   Правно основание   Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй   Характеристика   Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на...

МДТУ-06 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
12.11.2017
Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   Правно основание   Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за платен данък върху...

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?