Гражданска регистрация и актосъставяне

ГР-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал (2052)
15.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 7 дни Не се таксува
Документ за самоличност на родителите
Съобщение за раждане от здравното заведение
Удостоверение за сключен граждански брак
Удостоверение за раждане на предишно дете (ако има такова)

ГР-02 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат (2076)
15.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

ГР-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал (1999)
14.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 1 ден Не подлежи на таксуване
Документ за самоличност на встъпващите в брак
Документ за самоличност на свидетелите
Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК
Медицински свидетелства
Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК
Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим
Удостоверение от нотариуса

ГР-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат (2037)
14.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност/пълномощно бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

ГР-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път (2019)
14.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 1 ден Не се таксува
Съобщение за смърт или решение на съда
Документ за самоличност на починалото лице
Документ, издаден от органите на съдебната власт

ГР-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път (2034)
14.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност/ пълномощно бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?