Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот – общинска собственост с обща площ 96,55 кв.м. състоящ се от 3 /три/ помещения
11.06.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот, находящ се в с. Хърлец, с площ 550 кв.м., УПИ XXXIV, кв. 160, представляващ празно дворно място, отреден за „жилищно строителство"
11.06.2019

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook