Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Полезни връзки

Полезни връзки

Единен номер за спешни повиквания - 112


Общинско предприятие "Комунална дейност"

тел.: 0973 / 80 035


Кметство с. Хърлец

тел.: 09163 / 22 05

email:  kmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кметство с. Гложене

тел.: 09160 / 23 32

email:  kmetstvo.glojene@gmail.com

 

Кметство с. Бутан

тел.: 09168 / 20 40

email:  kmetstvo.butan@gmail.com

 

Кметство с. Крива Бара

тел.: 09168 / 22 43

email:  kmetstvo.kriva.bara@gmail.com


Национална телефонна линия за деца - 116 111

 

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 886; 0973/ 80 887

Сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй

 

Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 871; 0878 / 50 23 66

Сайт на Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй

 

Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 81 127; 0973 / 80 560

 

Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 780; 0973 / 80 019

Сайт на Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй

 

Основно училище "Васил Априлов", с. Хърлец

тел.: 09163 / 23 64

Сайт на Основно училище "Васил Априлов", с. Хърлец

 

Основно училище "Христо Ботев", с. Гложене

тел.: 09160 / 23 82; 09160 / 22 37

Сайт на Основно училище"Христо Ботев", с.Гложене

 

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан

тел.: 09168 / 21 19

Сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан

 

Детска градина „Звънче”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 069

Сайт на Детска градина „Звънче”, гр. Козлодуй

 

Детска градина "Мир", гр.Козлодуй

тел.: 0973 / 80 233 

 

Детска градина „Слънчице”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 504

 

Детска градина „Радост”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 739

 

Детска градина „Здравец”, с. Хърлец

тел.: 09163 / 22 57

 

Детска градина „Радост”, с. Гложене

тел.: 09160 / 22 34

 

Детска градина „Първи юни”, с. Бутан

моб.тел.: 0899 38 12 32

 

Детска млечна кухня, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 302

 

Център за подкрепа за личното развитие, гр. Козлодуй  - ОДК

тел.: 0973 / 80 409

 

Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879” - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 81 217 

Сайт на Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879” - гр. Козлодуй

 

Народно читалище ″Никола Йонков Вапцаров″ - с. Хърлец

тел.: 09163 / 23 21

 

Народно читалище "Яким Деспотов-1899" - с. Гложене

тел.:  09160 / 22 29

 

Народно читалище "Заря - 1911" - с. Бутан

моб.тел.: 0885 74 91 65

 

Народно читалище "Будител – 1926" - с. Крива Бара

 

Дом на енергетика - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 75 719; 0973 / 75 707

 

Национален музей параход "Радецки" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 658; 0973 / 80 753

Сайт на Национален музей параход "Радецки" - гр. Козлодуй

 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) - гр. Козлодуй

тел.: 0973/80953; 0885 375 947

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) - гр. Козлодуй

тел.: 0973/80598; 0885 375 947

 

Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) - с. Хърлец и с. Гложене

тел.: 0878 313 827

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) - с. Хърлец

тел.: 0886 408 227 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) - с. Гложене

тел.: 09160/2427; 0888 700 552

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) - с. Гложене

тел.: 09160/2206; 0888 700 552

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) - с. Бутан

тел.: 09168/2580; 0886 409 255

 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) - с. Бутан

тел.: 09168/2141; 09168/2142; 0879 595 098

Сайт на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) - с. Бутан

 

Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 81 196; 0973 / 81 371

Сайт на Агенция за социално подпомагане

 

Отдел "Закрила на детето" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 81 371

факс: 0973 / 80 635 

Сайт на Държавна агенция за закрила на детето

 

Общинска служба "Земеделие и гори" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 149

Сайт на Областна дирекция "Земеделие" Враца 

 

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 261; 0973 / 80 240

Сайт на Агенция по заетостта

 

Дирекция "Инспекция по труда - Враца" - гр. Враца

тел.: 092 / 66 38 47; 092 / 66 63 03; 092 / 66 30 12

факс: 092 / 66 38 47 

Сайт на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

Комисията за защита на потребителите 

Национален телефон на потребителя - 0700 111 22

Звено гр. Враца тел.: 092 / 66 10 38

Сайт на Комисията за защита на потребителите

 

Комисия за защита на конкуренцията

тел.: 02 /  935 62 22 - тел. за информация и сигнали

тел.: 02 / 935 61 13 - деловодство

тел.: 02 / 935 61 15 ; 02 / 935 61 88 - пресцентър

факс: 02 / 980 73 15

Сайт на Комисия за защита на конкуренцията

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие  жени, юноши и деца - 0800 18 676

 

Районно  управление „Полиция”- гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 420; 0973 / 89 610

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 657

 

Районен съд - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 077 - гражданско деловодство

тел: 0973 / 89 671 - наказателно деловодство

тел: 0973 / 80 631 - Бюро "Съдимост"

факс: 0973 / 89 696 

Сайт на Районен съд - гр. Козлодуй

 

Районна прокуратура Козлодуй

тел. 0973 / 80 509 - деловодство

 

Пробационна служба - звено Козлодуй

тел. 0973 / 80 516

 

Нотариус - Валентин Иванов Митов

тел.: 0973 / 80 630

 

Нотариус - Емилия Карамфилова

тел.: 0973 / 86 655

 

МБАЛ „Св. Иван Рилски”

тел.: 0973 / 85 331; 0973 / 85 200; 0973 / 85 250

Сайт на МБАЛ „Св. Иван Рилски”

 

Бърза помощ
тел.: 0973 / 85 243

 

МЦ „Дарис”
тел.: 0973 / 89 311

 

МЦ „Здраве”
тел.: 0973 / 80 065

 

Здравна каса Козлодуй

тел.: 0973 / 81 158

Сайт на Национална здравноосигурителна каса

 

Районна здравноосигурителна каса - Враца

тел.: 092 / 686 110

факс: 092 / 686 111

 

Регионална здравна инспекция - Враца

тел.: 092 / 626 377

факс: 092 / 665 061

Сайт на Регионална здравна инспекция - Враца

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца

тел./факс : 092 / 629 211 - дежурен телефон

Сайт на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца

 

ЧЕЗ България
Информационна линия - 0700 10 010

Сигнали за корупция - 0800 19 129

факс: 02 / 8959 667

Сайт на ЧЕЗ България

 

ВиК

Ръководител район, Йордан Йорданов - 0882 37 13 41

Касиер-домакин, Мария Такова - 0882291796

Адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. "Ломска" 18

E-mail: kozlodui@vik-vratza.eu

 

Отоплителна централа

тел.: 0973 / 80 578

 

Техем
тел.: 0700 1 28 28 - офис Козлодуй

 

Бруната
тел.: 02­ 9155 716 - справки и информация

моб.тел.: 0887­ 620 195 - справки и информация

моб.тел.: 0888­ 006 734 - монтаж и сервизно обслужване

 

Областно пътно управление - Враца

тел.: 092 / 626 086

факс: 092 / 625 522

 

Автогара Козлодуй
тел.: 0973 / 80 917

 

"АнДжи Такси"
тел.: 0973 / 80 620

 

„Корект такси”
тел.: 0973 / 80 415

 

Български пощи - Козлодуй
тел.: 0973 / 81 301; 0973 / 81 312

Сайт на Български пощи

 

„Еконт Експрес” - гр. Козлодуй
тел.: 0973 /50 067

Национален телефон за заявка на куриер - 0 7001 7300

Национален GSM за заявка на куриер - 0885 654 321

Сайт на „Еконт Експрес”

 

„Speedy” - гр. Козлодуй

Национален телефон за заявка на куриер - 0 7001 7001

Национален GSM за заявка на куриер - 1 7001 7001

Сайт на „Speedy”

 

Клуб по таекуондо "Джонг тонг"

тел.: 0886 059 973

 

Волейболен клуб "Козлодуй"

тел.: 0886 193 999

 

Клуб по канадска борба

тел.: 0897 875 418

 

Вестник "Конкурент"

тел.: 0893 323 5 01 

 

Телевизия Виж ТВ

тел.: 0973 / 82 303

 

Вестник „Козлодуй днес”

тел./факс: 0973 / 82 930

 

 

 

 

1

Национално сдружение на общините в Република България

2

Област Враца

3

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

5

"Атоменергоремонт" АД

6

За Христо Ботев

7

Информационен портал Козлодуй

 

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи