Процедура за ДОИ - следваща страница

Дата на публикуване: 19.10.2020 12:07


Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 11.(1) Достъп до обществена информация се предоставя от Община Козлодуй въз основа на писмено заявление по образец, съгласно приложение № 1 към тези правила, или устно запитване.

(2) Заявлението съдържа информация за:

1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и седалището му, ако е юридическо лице,

2. описание на исканата информация;

3, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата  информация;

4, адрес за кореспонденция със заявителя.

(3) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал.2, т.1, 2, и 4, то се оставя без разглеждане.

(4) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е подадено по електронен път на  електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или по факс;

1. при подаване на заявлението по електронен път заявителят е длъжен да посочи начина, по който желае да получава изявления от община Козлодуй.

2. след получаване на заявлението община Козлодуй изпраща на заявителя потвърждение за получаването му.

Чл. 12.(1)  Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на  платежен документ за платени разходи при предоставяне на обществена информация според вида на носителя, определени със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (обнародвана в ДВ бр. 98 от 2011 година.), а именно:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на Община Козлодуй или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

Чл. 13.(1) Предоставянето на достъп до обществена информация се удостоверява с протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител /Приложение № 2/.

(2) Приема се, че в случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 ЗДОИ срок или когато той не заплати определените разноски, е налице отказ от упражняване на конституционното право на информация.

 


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи