Процедура за ДОИ - следваща страница

Дата на публикуване: 19.10.2020 12:07

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 5.(1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи или нормативни административни актове на община Козлодуй, се осигурява чрез публикуването им на страницата на община Козлодуй в интернет и в информационния бюлетин  ”От и за общината”.

1. Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на Община Козлодуй след одобрение от Секретаря на Общината.

(2) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на община Козлодуй и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Общината периодично публикува на страницата си в интернет актуална информация, съдържаща:

1.      структура на Община Козлодуй;

2.      адрес, телефонни номера, факс, имейл адрес и работно време на Община Козлодуй;

3.      нормативните актове, свързани с дейността на Община Козлодуй;

4.      описание на услугите, които Община Козлодуй предоставя на потребителите;

5.      актуална информация за дейността на Община Козлодуй и обяви, представляващи интерес за обществеността;

6.      контакти за обратна връзки;

 

(3) Община Козлодуй изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включващ и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, който също се публикува на община Козлодуй в интернет.

(4) На информационното табло на Община Козлодуй в администрацията и на таблото в Информационния център се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.

(5) При искане на достъп до вече публикувана официална информация на заявителя се посочват изданието, в което тя е публикувана, броят и датата на издаване. Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 е свободен и се осъществява по реда на тези правила.

(6) Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен, в случаите когато исканата информация:

1. е класифицирана информация, или друга защитена тайна, в случаите предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал.2 от закона за ДОИ

2. представлява държавна тайна

3. е информация, отнасяща се до физическите лица и разкриваща тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност – лични данни

4. засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

5. представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци

6. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните шест месеца.

Чл. 6.(1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

(2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато:

1.      тя е свързана с оперативната подготовка на актове на община Козлодуй и няма самостоятелно значение;

2.      съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от община Козлодуй, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от общинската администрация.

Чл. 7.Община Козлодуй задължително съобщава информация, която:

1.      може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2.      опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3.      представлява или би представлявала обществен интерес;

4.      следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл. 8.(1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1.      преглед на информация – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2.      устна справка;

3.      копие на материален носител;

4.      копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3)Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 9.(1) Исканият от заявителя достъп до обществена информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

1.      за нея няма техническа възможност;

2.      е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3.      води до възможност за неправомерната й обработка или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на община Козлодуй.

 

Чл. 10.Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи