Приемане на декларации по ЗМДТ

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци
03.07.2017
Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Декларация, че недвижимият имот не се използва през цялата годинаПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Правно основание Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй Характеристика Една...

Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им
03.07.2017
Декларация за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване според количеството отпадъци, измерени чрез броя необходими съдове ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ Правно основание  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй Характеристика  Една от таксите, която...

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
03.07.2017
 Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък за 2011г.  28/12/2010, 09:32 Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК Правно основание Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй Характеристика Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности,...

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство
03.07.2017
 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средствоПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВОПравно основаниеЗакон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община КозлодуйХарактеристикаСобствениците на въздухоплавателни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях плавателни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси.Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху превозните средства. Целта на...

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство
03.07.2017
 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВОПравно основаниеЗакон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община КозлодуйХарактеристикаСобствениците на плавателни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях плавателни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси.Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху превозните средства. Целта...

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
03.07.2017
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3,5 ТОНА   Правно основание   Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй   Характеристика   Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook