Бюджет 2018

Дата на публикуване: 07.02.2018 14:59


pdfДокладна записка за отчет на бюджет 2018 г. и приложения

pdfРешение 681/12.09.2019 г. на Общински съвет Козлодуй за приемане отчета на бюджета за 2018 г.

Публикувано на 18.09.2019г.


pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2018г.

Публикувано на 30.10.2018г.


pdfПредставяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г
pdfПриложение №1 - Отчет за касово изпълнение на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №2 - Отчет на разходите по функции и дейности на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №3 - Отчет на средствата от Европейския съюз на Община Козлодуй за 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
pdfПриложение №4 - Поименен списък (табличен) на обектите за строителство през 2018 г. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй
pdfРешение №508 на ОБС от 30.08.2018 г. за приемане на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г

Публикувано на 10.09.2018г.


pdfГодишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Козлодуй през 2017 г.
pdfОдитен доклад на Сметната палата №0100303218 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №1 - Отчет за касово изпълнение по прихода на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №2 - Отчет на разходите по функции и дейности на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №3 - Отчет за касово изпълнение на разхода по параграфи на Община Козлодуй за 2017 г.
pdfПриложение №4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
pdfПриложение №5 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г. по агрегирани показатели
pdfПриложение №6 - Второстепенни разпоредители, финансирани от бюджета на Община Козлодуй - уточнен годишен план и отчет за изпълнението на бюджета през 2017 г.
pdfПриложение №7 - Отчет на средствата от Европейския съюзна Община Козлодуй през 2017 г.
pdfПриложение №8 - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на Община Козлодуй
pdfПротокол от публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
pdfРешение №507 на ОБС от 30.08.2018 г. за приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Публикувано на 10.09.2018г.


pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г.


     Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2018г.

Публикувано на 30.07.2018г.pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

     Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2018г.

Публикувано на: 30.04.2018г.


pdfДокладна записка - Бюджет 2018г.

Публикувано на: 07.02.2018г.

pdfРешение №407 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2018г.

 


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи