Бюджет 2017

Дата на публикуване: 27.11.2017 08:29

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017г.


pdfРешение №322 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

pdfРешение №321 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Публикувано на: 08.09.2017г.


pdfПублично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г.

pdfДокладна записка относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущотоизпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Публикувано на: 28.07.2017г.


 Одит на Сметна палата на годишен финансов отчет към 31.12.2016г. на община Козлодуй:

pdfОдитно становище за заверка на годишния финансов отчет

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2016г.

pdfБаланс към 31.12.2016г.

pdfСборен отчет за касовото изпълнение

pdfОтчет за приходите и разходите

pdfОбяснителна записка по годишния баланс за 2016г. на община Козлодуй

Публикувано на: 07.07.2017г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 1-во тримесечие на 2017г.

Публикувано на: 30.05.2017г.

pdfБюджет на община Козлодуй за 2017г.

Публикувано на: 13.02.2017г.

pdfРешение №244 от 31.01.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Бюджета на Община Козлодуй за 2017г.

 


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба № 17 на Общински съвет Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй

Кметът на община Козлодуй

О Б Я В Я В А

Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Козлодуй за 2017 година.
Обсъждането ще се състои на 05 януари 2017 г. (четвъртък) от 17 до 18 часа в заседателната зала на община Козлодуй, намираща се на ул.”Христо Ботев” №13, при следния дневен ред
1. Представяне на проекта за бюджет на община Козлодуй за 2017 г.
2. Обсъждане на проекта за бюджет с представителите на местната общност.

 


pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2017г.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи