Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДЙ ЗА 2020 г.
09.01.2020

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА КОЗЛОДЙ ЗА 2020 г.

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй отправям покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Очакваме предложенията на граждани, местния бизнес, общински съветници, кметове на населени места, представители на неправителствени организации, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2020 г. на Община Козлодуй.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г., инвестиционната програма на Община Козлодуй и план-сметката на Общинско предприятие „Комунална дейност” ще се приемат в „Център за информация” на Община Козлодуй, на електронен адрес: obshtina.kozloduy@gmail.com и на телефон 0973/ 85 837 до 17.01.2020 г.

 
Публичното обсъждане ще се проведе на 17 януари (петък) 2020 г. от 17.00 часа в залата на Община Козлодуй, ет. 2 при следния дневен ред:

 

  1. Представяне на проекта за общински бюджет за 2020г.
  2. Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

 

  

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на община Козлодуй


 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?