Решения 2015 - 2019
Решение №690 до №698
30.09.2019
ПРОТОКОЛ № 69 от 26.09.201г.

Решение

№ 690
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 691
Приема Общински план за защита при бедствия на община Козлодуй.

Решение

№ 692
Общински съвет, Козлодуй определя Николай Николов – за кмет на община Козлодуй да представлява община Козлодуй в качеството й на акционер в извънредно заседание на ОС на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2019 г. При липса на кворум на горепосочената дата  Николай Николов да представлява община Козлодуй на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.10.2019 г.

Решение

№ 693
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 694
Определя 7 кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.

Решение

№ 695
Изменя площта, съответно данъчните  оценки на поставените под № 2, № 3  и № 4 имоти в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г., находящи се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „9-ти май” № 18, № 20 и № 22 с начин за трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.)

Решение

№ 696
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.147, с площ 464 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 6 с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.).

Решение

№ 697
Допълва Приложение № 1 към Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.399, с площ  3 708 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 2 с начин на трайно ползване средно застрояване (от 10 до 15 м.).

Решение

№ 698
Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?