Решение №681 до №689

Дата на публикуване: 17.09.2019 10:37
ПРОТОКОЛ № 68 от 12.09.2019 г.


Решение

№ 681
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 682
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 550 039,41 лв., за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, областВраца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 683

Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  510 007,88 лв.

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 684

Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.

Решението не се приема.
Прието с реш. № 698/69

Решение

№ 685
Одобрява Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали кв. 13 – кв. 21 и кв. 23 – кв. 40 – ул. „Милин камък”, ул. „Христо Ботев” до Отоплителна централа и част от ул. „Търговска”.

Решение

№ 686
Разрешава формирането на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 687
Приема за сведение Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 688
Приема Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.

Решение

№ 689
1. Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за осъществяване на дейността му Информационна LED стена с размери 2880/5120, разположена в гр. Козлодуй, на площад „Христо Ботев” до НЧХП „Христо Ботев-1879”.
2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи