Решения 2015 - 2019
Решение № 663  до №680
14.08.2019

ПРОТОКОЛ № 67 от 13.08.2019 г.

 

Решение

№ 663
Разрешава, по искане на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, гр. Козлодуй, изготвяне на ПУП - ПРЗ за изграждане на НЯМ на площадка № 2 за отреждане на терена „за електропроизводство и съпътстващите го дейности ПчЕ”.

Решение

№ 664

Разрешава, по искане на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.177.3 с площ 3062 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от „земеделска” в „за производствени складови дейности и паркинг”.

Решение

№ 665

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на ПУП (смяна на предназначение на земеделска земя) за п.и. № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива ІV-та категория с цел монтаж на модерна пресевна инсталация за инертни материали суровина за производството на бетонови изделия на фирмата. Теренът да е с устройствена зона „Пп”, а отреждането „за производствено складови дейности /пресевна инсталация за инертни материали/.

Решение

№ 666

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на проект на ПП за прокарване на кабелна линия 20 kV, захранваща нов трафопост БКТП в имот пл. № 1364, кв. 65, с. Бутан /база за бетонови изделия/ с площ 24,746 дка, преминаваща през имоти: 07116.0642 – пасище мера, 07116.0.663 – полски път и 07116.0.669 – полски път, общинска собственост, съгласно КВС на землище с. Бутан.

Решение

№ 667

Разрешава, по искане на „Монтажи Ко” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.175.7 с площ 9702 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и офиси”.

Решение

№ 668

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв. м., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно общественно обслужване”.

Решение

№ 669

Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 105 кв. м. /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м. ЗП /РЗП – 10 кв.м./ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п. и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост в гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9.

Решение

№ 670

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот – дворно място  с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. № 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец, отреден  за „жилищно строителство”.

Решение

№ 671

Отлага за следващото заседание обсъждането на Предложение (вх. № 410-01-134/29.07.2019 г.) относно: Изменение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с изменение на наименованието, местонахождението и наемната цена на общински имоти № 3 и № 4.

Решение

№ 672

Приема нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй.

Решение

№ 673

 

Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.

 

Решение

№ 674

 

Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. ДГ „Първи юни”, с. Бутан; СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№ 675

Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 161 670 лв. за капиталови разходи и т. 11 „Ремонтни дейности в МБАЛ гр. Козлодуй”, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение 51-00 сумата от 20 000 лв. за капиталови разходи.     

Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие, параграф 52-06 се залагат 136 800,00 лв. за капиталови разходи от дарение; в Раздел ІІ на Поименен списък точка 17 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инв. проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Възстановяване на читалище в с. Гложене”, дейност 759 Други дейности по културата в параграф 51-00 се залагат 3 240,00 лв.

Увеличава в Приложение № 2 Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-30 със сумата от 158 430 лв. и Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 20 000 лв. за ремонт, свързан с преустройство.

Решение

№ 676

 

Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Решение

№ 677

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Решение

№ 678

 

Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по ОП и други НП.

 

Решение

№ 679

 

Одобрява Доклад за извършената работа на ОПКД и Отчет за изпълнението на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2019 г. за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

Решение

№ 680

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

 

 

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?