Новини
Община Козлодуй започна прием на документи за включване в механизма за лична помощ
07.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Козлодуй започна прием на документи за включване в механизма за лична помощ

 

 Във връзка със стартиране от 1 септември 2019 г.  на предоставянето на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 2, ал.2 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Козлодуй започна прием на документи за включване в механизма за лична помощ.

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  • хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Лице/дете с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ като подаде Заявление - декларация по образец до Кмета на община Козлодуй. Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за личната помощ (законен представител на непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице ).

Към заявлението се прилагат:

  • Издадено направление съгласно чл.25, ал.2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове;
  • Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
  • Декларация за съгласие за работа с личните данни на кандидата (по образец);
  • Декларация от родител/настойник (по образец) – ако е приложимо.

Документи за кандидатстване може да намерите в Община Козлодуй, с адрес: гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” № 13, стая 128  или да изтеглите от интернет страницата: http://www.kozloduy.bg

 

За повече информация:

Елена Трифонова - главен експерт в Общинска администрация Козлодуй.

Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

Тел.: 0973/85-819; 0878314513


Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Декларация от родител/настойник

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook