Новини
Община Козлодуй започна прием на документи за изготвяне на Списък на кандидати за лични асистенти
07.08.2019


СЪОБЩЕНИЕ

Община Козлодуй започна прием на документи за изготвяне на Списък на кандидати за лични асистенти

Във връзка със стартиране от 1 септември 2019 г. на предоставянето на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.1 от Наредба № РД-07-7/28.06. 2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Козлодуй започна прием на документи за изготвяне на Списък на кандидати за лични асистенти.

Желаещите да бъдат включени в Списъка на кандидатите за лични асистенти е необходимо да подадат в Община Козлодуй, с адрес: гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” № 13, Заявление - декларация по образец на хартиен или електронен носител.

Към заявлението се прилагат:

  • Автобиография;
  • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
  • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец);
  • Декларация за съгласие за работа с личните данни на кандидата (по образец).

С кандидата за личен асистент, упълномощени от Кмета на общината лица провеждат събеседване и в 7- дневен срок от подаване на заявлението заявителят се вписва в списъка на кандидатите за асистенти в случай, че са спазени следните изисквания:

Кандидатът е лице, което не е:

  1. поставено под запрещение;
  2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

 

Документи за кандидатстване може да намерите в Община Козлодуй, с адрес: гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” № 13, стая 128 или да изтеглите от интернет страницата: http://www.kozloduy.bg

 

За повече информация:

Елена Трифонова - главен експерт в Общинска администрация Козлодуй.

Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

Тел. 0973/85-819; 0878314513


Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Декларация от кандидат за личен асистент по реда на Закона за лична помощ

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook