Новини
Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 08.08.2019 г. от 17.00 часа
06.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА се свиква заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 08.08.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй при следния

 

ДНЕВЕН   РЕД:

 

  1. 410-01-127-1/26.07.2019 – Предложение от Николай Николов – заместник-кмет на община Козлодуй за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 620 от 12.11.2018 г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. и включване на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с Бутан, община Козлодуй, област Враца в Списък на средищните детски градини и училища в страната.
  2. 410-01-144/05.08.2019 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
  3. 410-01-141/05.08.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
  4. 410-01-125/17.07.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
  5. 410-02-66/16.07.2019 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
  6. Други.

 

Общински съвет, Козлодуй

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook