Решения 2015 - 2019
Решение №653 до №662
26.06.2019

ПРОТОКОЛ № 66 от 24.06.2019 г.

Решение

№ 653
Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 654
Дава съгласие да се актуализира бюджетът на община Козлодуй за 2019 г. със сумата от 81 985,84 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 655
Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „В. Коларов”, бивша сграда на Дирекция „МДТ”, помещение № 24 на Фондация „Искам бебе” за осъществяване на дейността. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 4 години.

Решение

№ 656
Да се отпуснат средства от бюджета на общината за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-383/03.05.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 657
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 658
Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Козлодуй 2019-2022 г.

Решение

№ 659
Договорът за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, сключен между община Козлодуй и д-р Олга Николова – Управител със срок 3 години, считано от 01.07.2016 г., да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 01.07.2019 г. Утвърждава споразумение.

Решение

№ 660
Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия към ОбС.

Решение

№ 661
Дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в А ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. /15.07.2019 г./ При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, ОбС възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй.

Решение

№ 662
Удължава с два месеца сроковете по т. 1.3; 1.4 и 1.5 от реш. № 637 по прот. № 63 от 28.03.2019 г.

 

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?