Решения 2015 - 2019
Решение №638 до №652
22.05.2019
ПРОТОКОЛ № 64 от 16.05.2019 г.

Решение

№ 638
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 639
Приема за сведение Информация за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 640
Приема и одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 641
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 642
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на обшина Козлодуй.

Решение

№ 643
Изменя наемната цена на обекти т. 5, 6 и 7 от Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г. от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй през 2019 г., бивша сграда на Данъчно управление, ет. 4, пом. № 16 с площ 33,85 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 17 с площ 15,23 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 18 с площ 47,47 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

Решение

№ 644
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 2000 лв. по заявление с вх. № 903-94-274/23.03.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 645
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси в п.и. 37798.501.362, УПИ ІІІ, кв. 245, гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво. Одобрява пазарна оценка 7200,00 лв. без ДДС.

Решение

№ 646
Предоставя безвъзмездно за управление част от имот ПОС в сградата на кметство Бутан, 12 кв.м. за срок от 3 г. на ДБТ, гр. Козлодуй, филиал Бутан.

Решение

№ 647
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 648

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2018 г. 

Решение

№ 649

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2018 г. 

Решение

№ 650

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2018 г. 

Решение

№ 651

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2018 г. 

Решение

№ 652

Избира ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет за определяне на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй. 
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?