Текущи проекти
Национална програма „Активиране на неактивни лица”
13.05.2019

Национална програма „Активиране на неактивни лица”

 

Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”
Стойност на договора: 53 055лв

Срок: до 27 месеца.

Цел на проекта: Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на включването им в обучение и/или заетост.

Кратко описание: По програмата са наети 3 безработни лица на длъжност „Организатор общественополезен труд”.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook