Текущи проекти
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II
13.05.2019

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II

 

Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”
Стойност на договора: 16 500лв

Срок: до 12 месеца.

Цел на проекта: Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Кратко описание: Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година. Програмата включва  два компонента.

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook