Текущи проекти
Проект „Работа”
13.05.2019

Проект „Работа”

 

Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 336 753,12лв

Срок: до 12 месеца.

Цел на проекта: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Операцията ще спомогне за справяне с дисбаланса в разпределението на работната сила и безработицата в малките населени места, в които е налице неблагоприятна демографска ситуация. Това от своя страна ще осигури превенция от трайно намаляване на населението в трудоспособна възраст в тези региони, като се осигурят възможности за заетост и разкриване на нови работни места.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook