Текущи проекти
Проект “Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй”
13.05.2019

Проект “Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй

 

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“

Бюджет: 769 576,07 лв.

Продължителност: 36 месеца.

Основната цел е чрез обновяване и благоустройство да се създаде привлекателна градска среда в община Козлодуй.

Проектът предвижда благоустрояване на зелени площи в 2 населени места на територията на Община Козлодуй – гр. Козлодуй и с. Гложене.

Очаквани резултати:

1. Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище "Христо Ботев" - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй с площ от 6890 кв. м. чрез изграждане на градски парк – зона за отдих и места за почивка на възрастни с озеленени и цветни площи, изграждане на голяма детска площадка за деца от 3 г. до 12 г. и малка детска площадка с пясъчник, алейно осветление, изграждане на водно огледало с фонтан, монтиране на 2 бр. беседки, табели.
2. Благоустрояване на площадно пространство с бетонови плочи и озеленяване на правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. “Христо Ботев“ в с. Гложене с площ от 2510,73 кв. м., изграждане на ново алейно осветление, доставка на пейки и кошчета за отпадъци.

 

 

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook