Текущи проекти
Проект “Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска - част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”
13.05.2019

Проект “Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска - част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Бюджет: 1 075 090,30 лв.

Продължителност: 36 месеца.

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари, както и подобряване на отводняването на улицата.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на ул. “Ломска”. Началото на обекта е при км 0+000, което съвпада с републикански път II-11. Краят на обекта е при км 1+360, съвпадащ с началото на регулацията на гр. Козлодуй при ОТ51, с обща дължина 1 297 метра.

Очаквани резултати: реконструирани и рехабилитирани 1 297 метра от ул. Ломска - част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook