Решение № 564 до № 571

09.09.2015 03:58

ПРОТОКОЛ № 54 от 08.09.2015 година

Решение

№ 564

Общински съвет, Козлодуй включва  нова точка в дневния ред.

Решение

№ 565

Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решението не се приема.

Решение

№ 566

Общински съвет, Козлодуй приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй  във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Решение

№ 567

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински имот представляващ терен с ид. 37798.501.356 и площ 1217 кв.м., находящ се на ул. Симеон Русков, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване За жилищно строителство.

Решението не се приема.

Решение

№ 568

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 557002, с площ 13 961 кв.м., представляващ Стопански двор, находящ се в землището на с. Бутан, м. Спорното.

Решението не се приема.

Решение

№ 569

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 000629, с площ 1,406 дка, представляващ Друга селскостопанска територия, ІV категория находящ се в землището на с. Бутан.

Решение

№ 570

Общински съвет, Козлодуй разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ Христо Ботев, с. Гложене; ОУ Васил Априлов, с. Хърлец; СОУ Христо Ботев, гр. Козлодуй и ОУ Св.св. Кирил и Методий, с. Бутан за учебната 2015/2016 година.

Решение

№ 571

Общински съвет, Козлодуй одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национална хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи