Решение № 551 до № 561

22.07.2015 08:03

ПРОТОКОЛ № 52 от 21.07.2015 година

Решение

№ 551

Общински съвет, Козлодуй избира за председателстващ на заседанието Йосиф Петков – зам.-председател на ОбС.

Решение

№ 552

Общински съвет, Козлодуй включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 553

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за ползване на банков кредит в размер на 550000,00 лв. за подаване на искане за окончателно плащане по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй”.

Решение

№ 554

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни” 2015 г.

Решение

№ 555

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решение

№ 556

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решение

№ 557

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 558

Общински съвет, Козлодуй включва т. 2 в проекта за следващото решение.

Решение

№ 559

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за разкриване на ККП „Турлашка махала” в гр. Козлодуй и право на безвъзмездно ползване на клуб „Чайка”.

Решение

№ 560

Общински съвет, Козлодуй променя от публична в частна общинска собственост част от първи етаж на сграда на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй, предоставен за безвъзмездно ползване на ЦСМП гр. Враца, филиал Козлодуй и ДАРЯВА същата на Министерство на здравеопазването.Дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на пристрояване от 70 кв.м. или РЗП от 140 кв.м. към съществуваща сграда, ползвана от Център за спешна медицинска помощ, и право на строеж за изграждане на паркинг от 1000 кв.м. в имот общинска собственостРешението влиза в сила и поражда вещен ефект само при реализиране от Министирство на здравеопазването на проект по ОП Региони в растеж 2014 – 2020 г.,

Решение

№ 561

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда Следствие в гр. Козлодуй.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи