Решение №537 до №550

29.06.2015 03:41

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 23.06.2015 година

Решение

№ 537

Включва три нови точки в дневния ред.

Решение

№ 538

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да кандидатства  в срок до 30.09.2015 г. с проектно предложение за привличане на финансови средства по програма INTERREGV-A Румъния-България 2014 – 2020 г. с проект „Съвместно управление и превенция на наводненията между община Козлодуй и община Калафат от двете страни на река Дунав”.

Решение

№ 539

Общински съвет, Козлодуй приема Нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй и отменя досегадействащата.

Решение

№ 540

Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 541

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имота в гр. Козлодуй, ул. «Кирил и Методий» 7 и 7а.

Решение

№ 542

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имота в гр. Козлодуй м. «Мерите».

Решение

№ 543

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на земеделски имот в с. Бутан, м. «Пасището».

Решение

№ 544

Общински съвет, Козлодуй преразпределя утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили – 20 бр. за ЕТ, 30 бр. за ЮЛ.

Решение

№ 545

Общински съвет, Козлодуй актуализира бюджета на общината със сумата от 1536 лв. – приходи от наем на имущество на СОУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 546

Общински съвет, Козлодуй намира за целесъобразно и препоръчва на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй средствата в размер на 94198 лв. реализирани от собствени приходи да се използват за ремонт на покрив и тавани. При наличие на остатък – за закупуване на необходимото оборудване.

Решение

№ 547

Общински съвет, Козлодуй актуализира бюджета на общината със сумата от 94754 лв. – приходи от наем на имущество, наем на земя и други неданъчни приходи на СОУ „Кирил и Методий” и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 548

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот в гр. Козлодуй.

Решение

№ 549

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за замяна на земеделски земи между община Козлодуй и Красимир Иванов Маринов.

Решение

№ 550

Общински съвет, Козлодуй разрешава полагането на паметен знак на Илия Иванов Казаков на родния му дом в гр. Козлодуй.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи