ПРОТОКОЛ № 56

06.10.2015 10:43

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  56

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

            Днес 06.10.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10. 2015 г. и предложение изх. № 410-02-32/05.10.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързи и неотложни решения, както следва:

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 573

            1. Избира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 574

            1. Избира Ива Ангелова Христова – главен специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУ и С” в кметство Гложене за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Гложене” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 575

            1. Избира Даниела Илиева Борисова – специалист кметство в кметство Бутан за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Бутан” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи