ПРОТОКОЛ № 55

18.09.2015 07:14

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  55

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

            Днес 18.09.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с постъпило писмо вх. № 410-01-71/17.09.2015 г. от Малина Николова – областен управител на област Враца за сформиране на комисия за изготвяне на Национална здравна карта, както и комисии за изработване на Областни здравни карти и предложение изх. № 410-02-28/17.09.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно решение, както следва:

На основание чл. 20, вр. чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 572

            1. Определя д-р Румен Стоянов Тихолов за представител на община Козлодуй в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.

            2. Задължава представителя своевременно да информира Общинския съвет и кмета на община Козлодуй за хода на обсъжданията и решенията, взети от комисията.

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов и Юлиян Йорданов;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи