ПРОТОКОЛ № 54

09.09.2015 03:47


                                                          П Р О Т О К О Л                     ПРЕПИС!
№ 54

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 08 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 08.09.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Цоло Цолов, Николай Петков и Тинко Съйков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесено беше предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно:
1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 564

1. Включва нова точка 8 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-93/07.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.”
2. Досегашната точка 8 става точка 9.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-90/31.08.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
3. 410-03-91/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
4. 410-03-85/18.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид.№ 37798.501.356 с площ 1217 кв.м., находящ се на ул. „Симеон Русков”, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване „за жилищно строителство”.
5. 410-03-88/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот № 557002, представляващ „Стопански двор” с площ 13 961 кв.м., находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”.
6. 410-03-89/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот № 000629, представляващ „Друга селскостопанска територия”, ІV категория с площ 1,406 дка, находящ се в землището на с. Бутан.
7. 410-03-92/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Гложене, ОУ „Васил Априлов” с. Хърлец, СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Бутан за учебната 215/2016 г.
8. 410-03-93/07.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
9. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Въпроси във връзка с ремонтните дейности и сроковете за изпълнение по ул. „Георги Димитров” и района около МЦ „Дарис” до ОУ „Васил Левски” в гр. Козлодуй, както и с проведена процедура по ЗОП за закупуване на употребявани автомобили от общината, зададе Биляна Стояновска. Кметът на общината отговори на поставените питания.

По т. 2 от дневния ред:
Мнения изразиха Марин Стефанов, Йосиф Петков, Васил Стоянов и Борислав Борисов.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, чл. 51, ал. 2 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за месгтните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 565

1. Приема, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., както следва:
1.1. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
1.2. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 3.
1.3. ОТЧЕТ /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 4.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 8 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Симеон Симеонов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10 – Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Йосиф Петков, Мая Занева, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 566

Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 567

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински имот представляващ терен с ид. 37798.501.356 и площ 1217 кв.м., находящ се на ул. „Симеон Русков”, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване „За жилищно строителство”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 5 – Венцислав Горанов, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Любомир Йотов и Марин Вълчев;
„ПРОТИВ” – 2 – Борислав Борисов и Васил Стоянов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Марийка Костова, Галя Маринова, Юлиян Симов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
Решението не се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
Кметът на с. Бутан предложи представители на фирмата, проявила интерес за закупуване на земеделския имот, предмет на решението, да бъдат поканени в залата за разяснения по искането.
Предложението се подложи на гласуване.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 568

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 557002, с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, но приема по-високата, данъчната оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй данъчна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 7 – Венцислав Горанов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Симеон Симеонов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11 – Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
По предложение на Марин Стефанов, Общинският съвет гласува предложението, внесено от кмета на общината, предмет на решението, да бъде отложено за следващо заседание на ОбС.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИВ” – 15, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 569

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 000629, с площ 1,406 дка, представляващ „Друга селскостопанска територия”, ІV категория находящ се в землището на с. Бутан.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, но приема по-високата, данъчната оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй данъчна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 12 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов и Юлиян Йорданов;
„ПРОТИВ” – 3 – Марин Стефанов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Ангел Лалюв, Йосиф Петков и Мая Занева.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 570

1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец; СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан за учебната 2015/2016 година, както следва:

ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене
- ІІ а клас – 15 ученици;
- ІІ б клас – 14 ученици;
- VІ а клас – 16 ученици;
- VІ б клас – 14 ученици.
ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец
- І клас – 13 ученици;
- ІІ клас – 10 ученици;
- ІІІ клас – 12 ученици;
- ІV клас – 16 ученици;
- VІ клас – 15 ученици;
- VІІ клас – 17 ученици;
- VІІІ клас – 14 ученици.
СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
- І клас – 14 ученици.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан
- ІІ а клас – 15 ученици;
- ІІ б клас – 15 ученици;
- ІV а клас – 15 ученици;
- ІV б клас – 15 ученици.

2. За формирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства извън определените по едините разходни стандарти.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение № 29 от протокол № 4/28.10.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 571

1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез община Козлодуй пред Административен съд гр. Враца в 30-дневен срок от публикуването в Държавен вестник.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
                 /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
                 гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
                 гл. експерт АИО на ОбС/

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи