ПРОТОКОЛ № 53

19.08.2015 03:18

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  53

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 18 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

            Днес 18.08.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с постъпили покана и писмо вх. № 410-01-64/22.07.2015 г. от Малина Николова – областен управител на област Враца за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.; предложение вх. № 410-03-84/13.08.2015 г. от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй и проявен интерес и предложение изх. № 410-02-23/14.08.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързи и неотложни решения, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7, чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 562

            1. Упълномощава за представител на община Козлодуй в провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, свикано  на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца и дава мандат за гласуване на Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй.

            2. При невъзможност за участие в заседанието на упълномощеното лице определя Людмил Павлов Ангелов – заместник-кмет на община Козлодуй да го представлява.

            3. Определя начина на гласуване за приемане на следното решение „Приема препоръчителен размер от 14 000,00 лв. на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.” от Общото събрание по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца – да гласува „за”.

            4. При разглеждане на допълнителни въпроси и предложения на заседанието да приема същите за информация, като при необходимост да гласува по своя преценка с оглед запазване интересите на община Козлодуй.

            5. Възлага на упълномощеното лице да представи пред Общински съвет, Козлодуй протокол от заседанието на Общото събрание.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 13 – Венцислав Горанов, Марийка Костова, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;

„ПРОТИВ” - няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Галя Маринова; Юлиян Симов и Невелин Найденов.

Решението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 563

            1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на три общински имота, както следва:

            - земеделски имот с № 557002 с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”;

            - земеделски имот с № 557003 с площ 16 657 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”;

            - земеделски имот с № 000629 с площ 1 406 кв.м., представляващ друга селскостопанска територия, ІV категория, находящ се в землището на с. Бутан.

            2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, но приема по-високите, данъчните оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите.

            3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй данъчни оценки.

            4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 7 – Венцислав Горанов, Марийка Костова, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Николай Петков;

„ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9 – Галя Маринова, Юлиян Симов, Дилян Димитров Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.

Решението не се приема.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

                        гл. експерт АИО на ОбС/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

                        гл. експерт АИО на ОбС/

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи