ПРОТОКОЛ № 52

22.07.2015 03:13


                                                                                                                                                                                                                 ПРЕПИС!
              П Р О Т О К О Л
                № 52

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 21 ЮЛИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.07.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Венцислав Горанов – председател на ОбС, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Гложене и с. Бутан.
Поради отсъствие на председателя на ОбС, след проверка на кворума, заседанието беше открито от д-р Йосиф Петков – заместник-председател на Общинския съвет, който, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 16 от ПОДОСНКВОА, призова общинските съветници да направят своите предложения за председателстващ днешното заседание.
По предложение на Ангел Лалюв

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 551

Избира за председателстващ днешното заседание на Общинския съвет д-р Йосиф Петков - заместник-председател на Общинския съвет.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Внесени бяха предложения от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на две нови точки в дневния ред относно:
1. Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
2. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 552

1. Включва две нови точки 8 и 9 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
2. Досегашната точка 8 става точка 10.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-77/10.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит за финансиране на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
3. 410-03-78/13.07.2015 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
4. 410-03-76/09.07.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
5. 410-02-20/09.07.2015 г. – Докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
6. 410-03-73/24.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г.
7. 410-03-79/13.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала”, гр. Козлодуй.
8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
10. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Дневният ред беше приет.


По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 553

1. Дава съгласие община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева), която сума се отрази в бюджета на общината за 2015 г., като:
1.1. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната” със знак (+) да се отрази сумата 550 000,00 лв.;
1.2. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел ІV „Времени безлихвени заеми”, § 76-21 „Предоставени заеми” със знак (-) да се отрази сумата 550 000,00 лв.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението и отразяването му по бюджета на общината за 2015 г.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 554

Приема отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 555

Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 556

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. на интернет страницата на общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представиха ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 557

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй
и членове:
1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТВХФУ, с. Хърлец и с. Гложене
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй
3. Мария Цонева – главен експерт „Социални услуги” в общинска администрация, гр. Козлодуй
4. Димитър Кръстев – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани. По предложение на комисията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 558

В текста на проекта за решение включва точка 2 със следния текст „2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.” Досегашната точка 2 става точка 3.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и предложение на ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 559

1. Дава съгласие за разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала” в гр. Козлодуй.
2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 15 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Васил Стоянов.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.
В дебатите се включиха Йосиф Петков, Биляна Стояновска, Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марин Стефанов и Симеон Симеонов.
Мая Занева предложи в проекта за решение, в точка 3, думите „след реализиране” да се заменят със „само при реализиране”.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 37, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 560

1. Променя от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ част от първи етаж на сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., съгласно приложена скица на гл.архитект на община Козлодуй, предоставен за безвъзмездно ползване на ЦСМП гр. Враца, филиал Козлодуй и ДАРЯВА същата на Министерство на здравеопазването.
2. Дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на пристрояване от 70 кв.м. или РЗП от 140 кв.м. към съществуваща сграда, ползвана от Център за спешна медицинска помощ, и право на строеж за изграждане на паркинг от 1000 кв.м. в имот общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33 179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй.
3. Решението влиза в сила и поражда вещен ефект само при реализиране от Министирство на здравеопазването на проект по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., свързан с модернизация и обновяване на сграден фонд на центрове и филиали на ЦСМП в Република България.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 561

1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване по цена от 46 лв./кв.м. без ДДС, съгласно Приложение № 3, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Мая Занева и Невелин Найденов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Йосиф Петков, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/
/Д-Р ЙОСИФ ПЕТКОВ –
Заместник-председател на ОбС/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
Гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
Гл. експерт АИО на ОбС/

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи