ПРОТОКОЛ № 51

25.06.2015 02:15


                                                 П Р О Т О К О Л           ПРЕПИС!
№ 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 23 ЮНИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 23.06.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Васил Стоянов, Тинко Съйков и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Гложене и с. Бутан.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесени бяха предложения от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на нови точки в дневния ред относно допълнения на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите” и един общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”и предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 537

1. Включва нови точки 6, 7 и 13 в дневния ред, както следва:
„6. 410-03-71/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите”.
7. 410-03-72/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”
13. 410-01-57/08.06.2015 г. – Предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.”
2. Досегашните точки от 6 до 10 стават съответно точки от 8 до 12, а точка 11 става точка 14.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-67/10.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект „ Съвместно управление и превенция на наводненията между община Козлодуй и община Калафат от двете страни на река Дунав” за финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
3. 410-03-66-1/16.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй.
4. 410-03-62-1/26.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 35 и изменение и допълнение на Приложение № 1 „Списък на видовите услуги и цените за тях” – Раздел І „Икономическо развитие, търговия и туризъм”, Раздел ІІ „Услуги Териториално устройство, строителство и екология” и Раздел VІ „Услуги в сферата на околната среда” към Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
5. 410-03-64/25.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7 и ул. „Кирил и Методий” № 7А.
6. 410-03-71/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите”.
7. 410-03-72/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”.
8. 410-03-63/12.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преразпределяне на утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Козлодуй, между превозвачи – еднолични търговци и превозвачи – юридически лица.
9. 410-03-68/11.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
10. 410-01-50/07.05.2015 г. – Доклад от Николинка Тодорова – директор на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй във връзка с решение № 509 по протокол № 49/24.03.2015 г. на ОбС Козлодуй.
11. 410-03-69/15.06.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ликвидиране на съсобственост между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй.
12. 410-03-70/16.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ между Община Козлодуй и Красимир Иванов Маринов /отложено с реш. № 298 по прот. № 28 от 23.07.2013 г./.
13. 410-01-57/08.06.2015 г. – Предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.
14. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 538

1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 година с проект „Съвместно управление и превенция на наводнения между Община Козлодуй и Община Калафат от двете страни на река Дунав” в рамките на допустимия бюджет от 500 000,00 евро до 6 000 000,00 евро, като бюджетът определен за Община Козлодуй възлиза на стойност максимум 3 000 000,00 евро.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2 % собствен принос на Община Козлодуй като процент от крайния бюджет за Общината, като се има предвид максималната допустима продължителност на проекта от 36 месеца.
3. Одобрява и дава съгласие кметът на Община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с Община Калафат, Република Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.
4. Потвърждава, че проектът е включен в Общинския план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година, Стратегическа цел 2: Подобряване социалния статус на населението с повишаване качеството на здравеопазването, образованието, квалификацията и жизнената среда на хората, Приоритетна област на въздействие 2.6.: Подобряване на физическата среда в населените места и Стратегическа цел 3: Териториално развитие – предпоставка за икономически и социален напредък, Приоритетна област на въздействие 3.3.: Развитие на трансграничното сътрудничество.
5. Потвърждава, че проектът е включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 – 2020 година, Стратегическа цел 2. Постигане на по-добро качество на живот, Специфична цел 2.2. Подобряване на образователната инфраструктура, култура и спорт, Мярка 2.2.3. Създаване на условия за отдих и спорт.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 5, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 539

1. Приема нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй, с която се отменя досегадействащата.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на ОбС, Козлодуй да публикува Наредбата на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на отпъдъците, чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 116, ал. 3, чл. 121, ал. 1, чл. 124, чл. 128, ал. 1 и ал. 2, чл. 133, ал. 3 във връзка с §5 от ПЗР, чл.137, ал.1, чл. 168 и чл. 169 от Закона за туризма, чл. 207 и чл. 211 от Закона за горите, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл. 22, т. 2 от Закона за лечебните растения, чл. 26, ал. 1, т. 1б от Закона за пътищата, чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, изм. и доп. на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ. бр. 27 от 25 март 2014 г.), Наредбата за административно обслужване (ДВ бр. 27 от 14 април 2015 г.), Списъка за унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 540

І. Допълва чл. 22, ал. 4 от Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение”, като добавя такса на ден 1,50 лв. при организиране на събори, панаири и други празници в района на „Ботев парк” и такса на ден 0,50 лв. при ползване на циркови арени и увеселителни паркове.
ІІ. Създава нова ал. 5 в чл. 35 от Раздел V „Такса за административни услуги” със следния текст:
„(5) Община Козлодуй предоставя комплексни услуги на гражданите и фирмите.
1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.
2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:
2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка услуга;
2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок за изпълнение.
3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
4. Комплексните услуги се заплащат на касата на община Козлодуй в Центъра за информация и обслужване на гражданите и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга или по банков път.”
ІІІ. Изменя и допълва Раздел І Услуги „Икономическо развитие, търговия и туризъм” от Приложение № 1 „Списък на видовете услуги и цените за тях”, както следва:
1. Услуга № 2 става № 16.
2. Услуга № 3 се отменя.
3. Услуга № 4 се отменя.
4. Услуга № 5 става № 14.
5. Услуга № 6 става № 22.
6. Услуга № 7 става № 23 и се изменя така: „Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга”.
7. Услуга № 8 става № 8 в раздел VІ и се изменя така: „Маркиране на дървесина, добита извън горските територии – по чл. 207 от ЗГ”. Въвежда се цена на услугата - 1 лв. на пространствен куб. м.
8. Услуга № 9 става № 24.
9. Услуга № 10 се отменя.
10. Услуга № 11 става № 17.
11. Услуга № 12 става № 18.
12. Услуга № 13 става № 19.
13. Услуга № 14 става № 25 и изменя така: „Издаване на заповед за изземване на имот”.
14. Услуга № 15 става № 8. В наименованието думата „Категоризиране” се заменя с „Категоризация”.
15. Услуга № 16 става № 2 и се изменя така: „Категоризация на места за настаняване”.
16. Услуга № 17 става № 26.
17. Услуга № 18 става № 27.
18. Услуга № 19 става № 15.
19. Услуга № 21 се отменя.
20. Услуга № 22 става № 6 и се изменя така: „Вписване на промени в обстоятелствата на категоризиран туристически обект – място за настаняване”.
21. Услуга № 23 става № 11 и се изменя така „Вписване на промяна в обстоятелствата за категоризиран туристически обект – заведение за хранене и развлечения”.
22. Услуга № 24 става № 12.
23. Създава се нова Услуга № 5 „Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект - място за настаняване”. Таксата е съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
24. Създава се нова Услуга № 7 „Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване”. Услугата не се таксува.
25. Създава се нова Услуга № 9 „Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект - заведение за хранене и развлечения”. Таксата е съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
26. Създава се нова Услуга № 13 „Прекратяване на категорията на категоризиран туристически обект”. Услугата не се таксува.
ІV. В Раздел ІІ Услуги „Териториално устройство, строителство и екология”, услуга № 25 става № 10 в раздел VІ и се изменя така: „Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси”. Заличават се думите „за битови”, заличават се думите „тор, компост, льос и други”, добавят се „земни маси”.
V. Изменя и допълва Раздел VІ „Услуги в сферата на околната среда”, както следва:
1. Основанието за услуги № 1 и № 2 се изменя така: „по чл. 41, ал. 1 от ЗБР”.
2. Услуга № 3 се изменя така: „Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – по чл. 22, т. 2 от ЗЛР”.
3. Основанието за услуга № 4 се изменя така: „по чл. 26, ал. 1, т. 1б от ЗП”.
4. За услуга № 6 се добавя основание: „по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ”.
5. За услуга № 7 се добавя основание: „по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ”.
6. Добавя се услуга № 8 (изм.) – досегашна № 8 в Раздел І.
7. Създава се нова услуга № 9 „Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии – по чл. 211, ал. 4 от ЗГ”. Въвежда се цена на услугата - 1 лв.
8. Добавя се услуга № 10 (изм. и доп.) – досегашна № 25 в Раздел ІІ.
VІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.
VІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 541

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, както следва:
- терен с ид. 37798.503.572, площ от 1196 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7А, с начин на трайно ползване: за обществен обект, комплекс;
- терен с ид. 37798.503.571, площ от 1195 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7, с начин на трайно ползване: за обществен обект, комплекс.
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 542

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, както следва:
- земеделски имот с ид. 37798.511.14, площ 2007 кв.м., представляващ друг вид зем. земя, находящ се в землището на гр. Козлодуй, м. „Мерите”;
- земеделски имот с ид. 37798.511.16, площ 10534 кв.м., представляващ друг вид зем. земя, находящ се в землището на гр. Козлодуй, м. „Мерите”;
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 543

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на земеделски имот № 000567, площ 6,381 дка, представляващ друга селскостопанска територия, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Пасището”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от Наредба № 4/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 544

1. Преразпределя между превозвачите утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Козлодуй, както следва:
- 20 броя за фирми – еднолични търговци;
- 30 броя за фирми – юридически лица.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 545

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с Решение № 489 от Протокол № 48/24.02.2015 г. бюджет на Община Козлодуй за 2015 г. със сумата от 1536 /хиляда петстотин тридесет и шест/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината, като:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 1536 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§24-05” Приходи от наем на имущество” със сумата от 1536 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата 1536 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция ”Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища”, както следва:
§10-20 ”Разходи за външни услуги”- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй – 1536 лв.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината, както в приходната така и в разходната му част.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА е по предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 546

1. Общинският съвет намира за целесъобразно и препоръчва на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй средствата в размер на 94 198 лв., реализирани от собствени приходи, да се използват за ремонт на покрив и тавани. При наличие на остатък, сумата да се използва за закупуване на необходимото оборудване, посочено в представения пред Общински съвет доклад.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 547

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с Решение № 489 от Протокол № 48/24.02.2015 г. бюджет на Община Козлодуй за 2015 г. със сумата от 94 754 /деветдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината, като:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 94 754 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§24-05” Приходи от наем на имущество” със сумата от 832 лв.
§24-06” Приходи от наем на земя” със сумата от 93 738 лв.
§36-19” Други неданъчни приходи” със сумата от 184 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата 94 754 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция ”Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища”, както следва:
§10-20 ”Разходи за външни услуги”- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – 556 лв.
§10-30 ”Текущ ремонт”- СОУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 94 198 лв.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината, както в приходната така и в разходната му част.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗОС, чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 548

1. Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, ІІ зона с ид. 37798.504.100 в часта, собственост на община Козлодуй с площ 272 кв.м. по цена от 20 лв./кв.м. без ДДС, съгласно приложение № 5 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия поиздаване на заповед за ликвидиране на собствеността.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС във връзка с §4а е § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 549

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели по одобрена със заповед № 564/08.12.2009 г. от Областен управител на област Враца Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:
1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.454 с площ 903 кв.м. в местността „Крушов баир” в гр. Козлодуй, а ползвателят Красимир Иванов Маринов предоставя в замяна 1600 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 550

1. Разрешава полагането на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй с изложените мотиви, след писмено съгласие на собственика.
2. Приема предложението за идеен проект, като същият се финансира от бюджета на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
                 /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
                 гл. експерт АИО на ОбС/

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи