ОбС-ПП Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонална пенсия (2127)

12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdf  Заявление за отпускане на персонална пенсия(2127) ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ

 

Правно основание

 

Кодекс за социално осигуряване

чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

 

Характеристика

 

Отпускането на персонални пенсии е регламентирано в чл. 92 от Кодекс за социално осигуряване, съгласно който Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО. Този вид пенсия не е свързан с трудовата дейност и средствата за изплащането й са за сметка на републиканския бюджет.

Условията, при които се отпускат персоналните пенсии, както и групите лица, които имат право на такава пенсия се определят и конкретизират в чл. 7, ал. 1 - 6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите. Настоящата услуга описва условията и реда, при които се приемат документи за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде решението за отпускане на персонална пенсия е Министерски съвет, но искането за получаване на такава пенсия се подава до кмета на общината, а решението за внасяне на предложение в Министерския съвет се приема на сесия на общинския съвет.

II. Заявител

Искането за отпускане на този вид пенсия се подава от законния представител на детето (живият родител, настойник или попечител).

III. Нормативно установени изисквания

Лицата, желаещи да ползват настоящата услуга, трябва да отговарят на няколко условия:

- да са деца без право на наследствена пенсия от починал родител;

- да отговарят на изискванията за доход за отпускане на социална пенсия за старост по чл. 89, ал. 1 КСО (годишният доход на член от семейството да не надвишава сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия). Гарантираният минимален доход се определя с постановление на Министерски съвет.

III. Необходими документи

Заявителят по тази услуга трябва да представи в община Козлодуй:

- искане до кмета в свободен текст;

- препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител;

- удостоверение за наследници;

- разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца, с което се отказва отпускане на наследствена пенсия;

- декларация за семейно и имотно състояние;

- информация за дохода на семейството за 12 месеца преди искането на пенсия (служебна бележка от местоработата на законния представител или декларация);

- служебна бележка от Дирекция "Бюро по труда" (ако законният представител е регистриран);

- служебна бележка от Дирекция "Социално подпомагане" (ако е регистриран).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подава лично или чрез упълномощено лице в община Козлодуй в Центъра за административно обслужване, звено подпомагане дейността на Общински съвет.

Кметът на общината прави предложение до съвета, комплектовано с получените документи, което се внася за разглеждане в съответната комисия. Комисията излиза със становище и ако всички необходими документи са налични, предложението се внася за разглеждане на сесия на общинския съвет. Ако има забележки, комисията връща заявлението за отстраняването им.

Преписката и решението на общинския съвет се изпраща на министър-председателя с копие до заявителя.

Лицата, на които е отпусната персонална пенсия, придобиват качеството на пенсионери и съответно ползват правата, произтичащи от това обстоятелство. Персоналните пенсии се отпускат в размер на 90 на сто от размера на социалната пенсия за старост, съгласно чл. 7, ал. 5 НПОС. При смърт на пенсионера персоналната му пенсия не може да преминава в наследствена.

V. Такси

По настоящата услуга такси не се дължат.

VІ.Срок

До 60 дни

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи