Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-06 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
12.11.2017pdfИскане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъциИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Правно основание

 

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци. Посоченото удостоверение удостоверява липсата на задължения на заявителя към общината.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от експерт от дирекция "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.

II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за платен данък върху ДНИ и ТБО лице.

III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за издаване на документ по образец.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй, дирекция "Местни данъци и такси". Служител от дирекцията извършва проверка на подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя на заявителя. Служителят от дирекция "Местни данъци и такси" извършва проверка в информационната система за задължения, след което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй сроковете за извършване на услугата са:
- обикновена - в рамките на 7 работни дни;
- бърза - в рамките на 3 работни дни;
- експресна - в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

VI. Такси

Дължимата такса за издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци в рамките на 7 дни (обикновена услуга) е в размер на 4 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е. заявителят дължи 6 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпяването е 100%, т.е. дължимата такса е 8 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй или безкасово.

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?