Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-05 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
12.11.2017pdfИскане за издаване на документи

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК

 

Правно основание

 

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

 

Характеристика

 

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон. Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място. Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
Настоящата услуга описва реда за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък в община Козлодуй.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е длъжностно лице от дирекция "Местни данъци и такси" .

2. Заявител
Заявители по тази услуга са лица, които осъществяват патентни дейности - физически лица включително еднолични търговци.

3. Необходими документи
Желаещите да ползват тази услуга трябва да подадат в община Козлодуй искане за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък. Към искането се прилагат:
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато искането се подава от пълномощник.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените документи се подава лично или чрез упълномощено лице в дирекция „ МДТ” община Козлодуй. За всяко искане се издава входящ номер и дата, които се вписват върху него. На лицето се връчва документ, съдържащ входящия номер и датата на искането.
След постъпване на искането служител от дирекция "Местни данъци и такси" извършва проверка на приложените към него документи с оглед преценка пълнотата и коректността на данните.
В резултат на проверката компетентният орган издава удостоверението, след което преписката се архивира.
Дължимият патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва (чл. 61п, ал. 1 ЗМДТ):
- за първото тримесечие - до 31 януари;
- за второто тримесечие - до 30 април;
- за третото тримесечие - до 31 юли;
- за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Забележка: Удостоверението за дължим размер на патентния данък не се таксува.

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?