Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-04 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
12.11.2017

 

pdfИскане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху превозните средства

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Правно основание

 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 

Характеристика

 

Размера на данъка се определя от служител на общинска администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства с изключение на случаите изброени в чл.54,ал.3, т.1,2,314 и 5 от Закона за местните данъци и такси. В изброените случаи собствениците декларират пред общината по постоянен адрес притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.
Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху превозните средства. Данъкът върху превозни средства се внася в приход на бюджета на общината и се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение (чл. 60, ал. 2 ЗМДТ).
Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

1. Компетентен орган
Компетентно да извърши настоящата услуга е оправомощеното длъжностно лице от дирекция "Местни данъци и такси" .

2. Заявител
Заявители по услугата могат да бъдат собствениците на превозни средства.

3. Необходими документи
Желаещите да ползват тази услуга трябва да подадат в община Козлодуй искане за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства. Към искането се прилагат:
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените документи се подава в дирекция "Местни данъци и такси" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице.. Искането се завежда в регистър, като се издава входящ номер и дата, които се вписват върху него. На лицето се връчва документ, съдържащ входящия номер и датата на искането.
След приемане на документите служител от дирекция "Местни данъци и такси" проверява дали са налице всички документи и прави справка от архива дали е подадена и обработена съответната декларация за данък върху превозно средство. В резултат на проверката компетентният орган издава удостоверението.

5. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй сроковете за извършване на услугата са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

6. Такси

Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена в Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства в рамките на 7 дни (обикновена услуга) се заплаща такса в размер на 4 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е. заявителят дължи 6 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпяването е 100%, т.е. дължимата такса е 8 лева.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook