Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-03 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
12.11.2017

 

pdfИскане за издаване на документи - удостоверение за дължим данък върху наследството

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

 

Правно основание

 

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 

Характеристика

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
Целта на настоящата услуга е да се укажат редът и начинът за издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството.
Данъчно задължените субекти подават данъчна декларация по реда на чл. 32 ЗМДТ, за да може да бъде определена основата за данъчно облагане, както и следващия от нея размер на подлежащия за внасяне данък.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

1. Компетентен орган
Компетентен да издаде удостоверението за дължим данък върху наследството е експерт от дирекция "Местни данъци и такси".

2. Заявител
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството може да искат лицата, които са бенефициенти, а именно наследниците по закон или завещание, както и заветниците.
Забележка: Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения (чл. 31, ал. 2 ЗМДТ).

3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде следните документи:
- искане за издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствата;
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато искането се подава от друго лице;
- удостоверение за наследници.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй, дирекция "Местни данъци и такси". Експерт от горепосочената дирекция извършва проверка на подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя на заявителя. Служителя от дирекция "Местни данъци и такси" извършва проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за дължим данък върху наследство.

5. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй сроковете за извършване на услугата са:
1. обикновена – в рамките на 14 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

6. Такси

Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена в Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствата в рамките на 14 дни (обикновена услуга) се заплаща такса в размер на 4 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е. заявителят дължи 6 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпяването е 100%, т.е. дължимата такса е 8 лева.

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?