Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-02 Издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (2071)
12.11.2017


pdfИскане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни
 


(2071) ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Правно основание

 

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за декларирани данни.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от експерт от дирекция "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.

II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за декларирани данни лице.

III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за издаване на документ по образец.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй, дирекция "Местни данъци и такси". Експерт от горепосочената дирекция извършва проверка на подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя на заявителя. Завелият искането от дирекция "Местни данъци и такси" извършва проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за декларирани данни.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй сроковете за извършване на услугата са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките до 24 часа.
4. * експресна – в рамките на 2 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

VI. Такси

Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена в т. 4, част V от Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата в рамките на 7 дни (обикновена услуга) се заплаща такса в размер на 4 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е. заявителят дължи 6 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпяването е 100%, т.е. дължимата такса е 8 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй или безкасово.

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?