Услуги Местни данъци и такси
МДТУ-01 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)
12.11.2017

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdf  Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот(2396) ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

 

Правно основание

 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл.9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.
Удостоверението за данъчна оценка е необходимо в редица случаи, като например:
- за установяване наличието или липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, като при наличието на такива е недопустимо прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти и наследствени права (включително и учредяването на ипотека или особен залог), като наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка, а по отношение на останалите задължения, субектът подава декларация по образец (чл. 264, ал. 1 ДОПК);
- за определяне на нотариалната такса при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти (чл. 96, ал. 1 и 3 и § 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност);
- за определяне размера на данък наследство (чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗМДТ);
- за определяне размера на данъка при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин (чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

1. Компетентен орган
Компетентна да издаде удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот е общинската администрация по местонахождение на имота. В община Козлодуй тази услуга се извършва от дирекция "Местни данъци и такси" .
 
2. Задължени лица
Заявлението се подава от собственика (наследника/заветника) на недвижимия имот или от упълномощено лице. При подаване на заявлението лицето трябва да удостовери самоличността си на собственик (наследник/заветник), респективно представителната си власт, пред служителя на общинската администрация.

3. Необходими документи
Задълженото по настоящата услуга лице следва да подаде:
- заявление по образец в случай че имотът е деклариран;
- заявление по образец и декларация по чл. 14 ЗМДТ, в случай че имотът не е деклариран или са настъпили промени в декларираните характеристики;
- удостоверение за наследници, когато заявлението се подава от наследник;
- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
- документ за собственост;
- документ за самоличност.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените документи се подава в община Козлодуй. Приемането се извършва от служител от дирекция "Местни данъци и такси".
Забележка: Служителите, извършващи приемането на декларациите, при поискване са длъжни да оказват съдействие по всички въпроси, свързани с попълването на декларацията, както и да посочат необходимостта от отстраняване на непълноти в попълнена декларация. Подаващият декларацията е задължен да удостовери самоличността и/или представителната си власт пред длъжностното лице (чл. 99, ал. 4 ДОПК). Общинският служител, на който е възложено приемането на данъчни декларации, не може да откаже приемането им, с изключение на случаите, когато декларацията не е подписана, не е подадена от упълномощено лице, не съдържа данните за идентификация съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 и 3 ДОПК.
След приемане на документите служителят от дирекция "Местни данъци и такси" извършва проверка в информационния масив за наличие на данни за имота. При наличие на данни заявлението се завежда в деловоден регистър. При приемане на заявлението на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.
При липса на данни за имота се преминава към подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ.
Данъчната оценка се определя и удостоверение се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението, при условие че то и декларираните за имота данни са коректни. При констатиране на непълноти или грешки в заявлението или в приложените към него документи срокът започва да тече от датата на отстраняване на недостатъците.
Услугата може да бъде извършена за 3 дни срещу съответно увеличена такса, експресно – в рамките на 24 часа, както и до 2 часа от подаване на заявлението и заплащане на таксата.
Удостоверението за данъчна оценка се извежда в регистър и съдържа изходящ номер и дата. Съгласно чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
Удостоверението се получава от задължените по услугата лица след легитимиране пред служителя на общинската администрация.

 
5. Такси
Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?